Iš viso suformuotos 9 programų rengėjų grupės pagal ugdymo sritis: pradinio, dorinio, kalbinio, matematinio, informatikos, socialinio, gamtamokslinio, meninio, sveikatos ir fizinio.  Jos dar suskirstytos į pogrupius pagal dalykus: etika, tikyba, lietuvių kalba ir literatūra, lietuvių gestų kalba, tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), užsienio kalba (pirmoji), užsienio kalba (antroji), matematika, informatika, socialinis ugdymas, istorija, pilietiškumo pagrindai, geografija, ekonomika ir verslumas, gamtamokslinis ugdymas, biologija chemija, fizika, technologijos, dailė, muzika, teatras, šokis, fizinis ugdymas, socialinis (emocinis, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai) ugdymas ir žmogaus sauga.

Darbo grupės rengs kiekvieno mokomojo dalyko programas, remdamosi Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairėmis. Šios darbo grupės taip pat bendradarbiaus su mokslininkais, kurie jau nuo kovo mėnesio rengia kompetencijų ugdymo raidos aprašus šiose srityse: komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietinės, socialinės emocinės ir sveikos gyvensenos.

Grupių darbą koordinuos Nacionalinės švietimo agentūros atstovai, taip pat į grupių darbus įsitrauks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistai – jiems už darbą atnaujinant programas papildomai nebus atlyginama.

Atnaujintų programų projektus numatoma parengti ir pradėti svarstyti lapkričio mėnesį. Planuojama, kad šios programos mokyklas pasieks 2022-2023 mokslo metais.

Vėliau bus paskelbta atranka ir potencialiems atnaujinamų vidurinio ugdymo programų (11–12 klasių) rengėjams. Vidurinio ugdymo programos bus pradėtos atnaujinti po to, kai bus atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

 

 

Autorė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com

Straipsnis parengtas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktą informaciją