Ta pati data – lapkričio 24 d. – yra terminas ir eksternams (pavyzdžiui, šiais metais mokyklas baigusiems asmenims, norintiems perlaikyti matematikos egzaminą), norintiems iš naujo laikyti egzaminus 2020-2021 mokslo metų pabaigoje.

Brandos atestatui gauti mokinys arba buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – gali pasirinkti laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

2020–2021 mokslo metais, kaip ir praėjusiais, brandos darbą galės rinktis ir III gimnazijos klasės mokiniai. Jie brandos darbą galės pasirinkti iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos.

Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokiniai atliks nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III gimnazijos klasės mokiniai nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai pasirinks laikyti brandos darbą.

Šių mokslo metų pabaigoje bus organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks balandžio 7 – birželio 21 dienomis, pakartotinė – birželio 22 – liepos 8 dienomis.

Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

 

 

 

******

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com