Nuotolinių studijų formatas bus toliau vystomas

Rektorė pabrėžė, kad dėl pasaulinės pandemijos ir paskelbto karantino vienas didžiausių 2020 m. universiteto iššūkių buvo ne tik sklandaus nuotolinio studijų proceso užtikrinimas, bet ir tolimesnė sklandi turinio transformacija siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę. „Paskelbus pirmą karantiną, universitetas, skirtingai nei dauguma kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų, nestabdė studijų proceso ir iškart perėjo prie nuotolinių studijų modelio, - sako I. Žalėnienė. - MRU dėstytojai jau iki karantino turėjo darbo nuotolinių studijų aplinkoje kompetencijų, reikalingą pagalbą jiems operatyviai ir veiksmingai teikė administracinis personalas. Norėčiau padėkoti visai akademinei bendruomenei, kurios susitelkimas ir atsidavimas padėjo šiuos iššūkius įveikti“. Pasak I. Žalėnienės, virtualių studijų forma turi dar daug neišnaudotų galimybių, todėl studijų pritaikymas nuotoliniam, hibridiniam ir mišriam mokymuisi, orientacija į tokio formato studijų kokybės didinimą išliks prioritetu universiteto strategijoje ir ateityje.

Didėjo stojančiųjų skaičius, gerėjo rezultatai tarptautiniuose reitinguose

Rektorė pasidžiaugė, kad MRU ir toliau išlieka vienas patraukliausių šalies universitetų, besirenkantiems studijuoti socialinius mokslus. Nepaisant sudėtingos pandemijos situacijos MRU priėmimo rezultatai 2020 metais buvo vieni geriausių per pastaruosius keletą metų. Pagal LAMA BPO sudariusiųjų studijų sutartis studijuoti duomenis MRU padarė didžiausią procentinį pokytį tarp visų valstybinių Lietuvos universitetų – palyginus su 2019 m. sudariusių sutartis valstybės finansuojamose vietose skaičius išaugo 189 procentais. Augo ir MRU priėmimas į magistrantūros studijas. Palyginti su 2019 m., pateiktų prašymų skaičius augo per 30 proc., o pakviestųjų studijuoti skaičius didėjo 13 proc.  2020 MRU vykdė 28 studijų programas pirmojoje studijų pakopoje ir 49 studijų programas – antrojoje studijų pakopoje, 1 profesinių studijų programą. Universitetas pasiūlė ir 6 naujas  socialinio darbo, teisės, verslo studijų krypčių studijų programų specializacijas.  2020 m. universitetas pagerino pozicijas dalykiniame QS World University Rankings by Subject 2020 reitinge teisės kryptyje ir palyginus su 2019 metais pakilo aukštyn per 50 pozicijų. MRU vienintelis tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų teisės kryptyje patenka tarp 250 geriausių pasaulio universitetų.

Tarptautiškumo stiprėjimas - augo mokslo rodikliai, plėtėsi akademinių partnerysčių geografija

2020 metais universitetas taip pat įgyvendino 25 studijų programas anglų kalba: 7 jungtines, 1 dviejų diplomų ir 14 nacionalinių. „Platus studijų programų užsienio kalba spektras užtikrino ir kokybišką studijų pasiūlą 195 laipsnio studijų studentams ir 543 mainų studentams iš užsienio, mūsų mokslininkai aktyviai dalyvavo tarptautinėse MTEP programose ir projektuose, vykdė užsakomuosius tyrimus, kurių rezultatus pristatė aukšto tarptautinio lygio mokslo renginiuose“, - pabrėžė I. Žalėnienė.

Augo ir bendras MRU mokslo publikacijų skaičius: Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje - 18,69 proc., Scopus duomenų bazėje – 15,67 proc. MRU leido 8 mokslo žurnalus, įtrauktus į tarptautines duomenų bazes,  MRU mokslininkai ir tyrėjai yra įsitraukę į daugiau nei 150 profesinių tarptautinių tinklų, 17 COST tinklų veiklų, per 50 tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintų mokslo žurnalų redakcinių kolegijų. Išaugo universiteto įgyvendinamų nacionalinių ir tarptautinių projektų skaičius. 2020 m. buvo įgyvendinami net 45 nacionaliniai ir 38 tarptautiniai projektai.

2020 m. universitetas užmezgė naujas partnerystes ir pasirašė 12 naujų ir 3 atnaujintas dvišalio bendradarbiavimo sutartis su užsienio universitetais.

Išskirtinis dėmesys – socialiniams aspektams, darnios veiklos principų įgyvendinimui

2020 metais patvirtinta Mykolo Romerio universiteto darnios veiklos strategija. „Ši strategija atspindi universiteto bendruomenės poziciją ir siekius imtis lyderystės ir prisidėti prie darnumo principų įgyvendinimo socialinėje, ekonominėje, aplinkosaugos srityse“, - sako I. Žalėnienė.

Universitetas toliau tęsė socialinius projektus: tęsiama edukacinė iniciatyva „4mm. Pasistiebk”, su partneriais plėtojama Didlaukio akademinio miestelio koncepcija. 2020 metais 40 proc. didėjo ir įvairiomis formomis skiriama finansinė parama studentams. Patvirtintas planas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe  2022 metais Vilniuje atidaryti Mykolo Romerio universiteto progimnaziją.

2020 metais Universiteto Taryba patvirtino Mykolo Romerio universiteto 2021-2023 m. strateginį veiklos planą. Rektorė pabrėžė, kad universitete  toliau didelis dėmesys bus skiriamas nuotolinių, hibridinių ir mišriųjų studijų plėtrai, tarptautinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų stiprinimui, mokymosi visą gyvenimą veiklų plėtrai, IT sistemų ir platformų atnaujinimui, tradicinių studijų programų turinio pritaikymui „naujai realybei“, sąlygotai sparčios technologijų plėtros, jau esančių darbo rinkoje profesionalų perkvalifikavimui ir jų kvalifikacijų kėlimui. Rektorė sako, kad toliau  turėtų didėti dėmesys dėstytojų, mokslininkų ir administracijos kompetencijų tobulinimui, įvairių pridėtinę vertę visuomenei kuriančių paslaugų teikimui.

Universitetas užaugo kartu su atkurta nepriklausoma Lietuva

Rektorė sako, kad 2020 m. Mykolo Romerio universitetui (MRU) buvo ypatingi dėl dar vienos priežasties – universitetas minėjo ir 30-ies metų įkūrimo jubiliejų. 1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ši aukštoji mokykla buvo įkurta su viltimi, kad turėsime Lietuvoje pirmąją europietišką aukštąją mokyklą. „Šios garbingos sukakties paminėjimą pakoregavo prasidėjusi pasaulinė pandemija, tačiau labai džiaugiuosi, kad universiteto akademinė bendruomenė išliko vieninga, susitelkusi, o universiteto sukaktį prasmingai paminėjo nuveiktais reikšmingais, svarbiais darbais, garsinančiais universiteto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje“, - sako MRU rektorė profesorė Inga Žalėnienė.

Daugiau naujienų - mruni.eu