Alytaus kolegija (AK)

Alytaus kolegija – vienintelė aukštojo mokslo institucija Alytaus regione, įkurta 2000 metais. Alytaus kolegijos istorija ir patirtis sukaupta bei vertybės puoselėjamos nuo 1960 metų, kai čia buvo įkurtas Alytaus mechanikos technikumas, vėliau reorganizuotas į Alytaus politechnikumą.

Alytaus kolegijoje įgyvendinama tarptautinių studijų programa. Kartu su tarptautiniais studentais ne tik iš ES, o ir kitų pasaulio valstybių. Anglų kalba pasirinktas Verslo vadybos ir Informacinių sistemų technologijų studijų programose studijuoja studentai iš ES šalių ir Indijos, Nepalo, Bangladešo, Kongo ir Nigerijos. 2015 m. Alytaus kolegija išleido pirmą išleido pirmąją užsieniečių absolventų laidą.

 

Kauno kolegija (KK)

Kauno kolegija – daugiaprofilinė valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, informatikos, inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, žemės ūkio mokslų specialistus. Čia studijuoja daugiau kaip 5000 studentų iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Kauno kolegija priklauso Pasaulinio susitarimo (angl.  Global Compact) tinklui. Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva suburtas tinklas jungia viso pasaulio organizacijas, kurios neabejingos socialinei atsakomybei.

Šalia studijų, Kauno kolegijoje plėtojama mokslo ir meno taikomoji veikla, kurios rezultatais prisidedama prie regionui ir šaliai aktualių problemų sprendimo.

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK)

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – specializuota, savo aiškią nišą turinti aukštoji mokykla, jau daugelį metų ruošianti unikalių specialybių profesionalus. Tik čia galima įgyti miškininkystės, sodininkystės, hidrotechninės statybos, nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Želdynų dizaino, žemėtvarkos specialistų rengimui taip pat skiriama daug dėmesio.

KMAIK bendradarbiavimas su daugeliu Lietuvos įmonių kolegijos studentams leidžia ne tik apsilankyti įvairiuose gamybiniuose objektuose, pamatyti atliekamus darbus, naujai įdiegtas ir diegiamas technologijas, bet ir pasitikrinti, pritaikyti įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus mokomųjų bei profesinės veiklos praktikų metu.

 

Kauno technikos kolegija (KTK)

Aukštoji viešąsias paslaugas teikianti švietimo institucija, rengianti aukštos kvalifikacijos techninės inžinerinės krypties specialistus. Šiuo metu kolegijoje realizuojama 10 studijų programų. Jos yra aktualios tiek Kauno regiono, tiek ir visos respublikos įmonėms, kurios susijusios su autotransporto, medžiagų apdirbimo, mechanikos, elektronikos ir energetikos bei statybos ir kelių inžinerijos sritimis.

Šalia formalių koleginių studijų Kauno technikos kolegija teikia formalaus kvalifikacijos tobulinimo ir neformalaus suaugusiųjų mokymo bei švietimo paslaugas.

 

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK)

Klaipėdos valstybinė kolegija – trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje. Kolegija skaičiuoja šimtametę diplomuotų specialistų – praktikų rengimo patirtį.

KVK, norintiems studijuoti Vakarų Lietuvoje suteikia aukštojo mokslo diplomą per 3 metus ir atveria įsidarbinimo galimybes Vakarų Lietuvos regione (daugiau nei 85 proc. absolventų įsidarbina baigę studijas per pirmuosius metus). Pagrindinis dėmesys skiriamas praktikai: 63 proc. paskaitų laiko skiriama praktinių įgūdžių lavinimui; 80 proc. dėstytojų turi darbo patirties toje srityje, kurioje dėsto; net 61 laboratorija ir simuliacinė įmonė praktiniams įgūdžiams lavinti; į praktinio mokymo inventorių investuota per 4,2 mln. Eur.

 

Kolpingo kolegija (KOK)

Kolegija priklauso tarptautiniam Kolpingo tinklui, vienijančiam daugiau kaip 60 pasaulio šalių ir daugiau kaip 400 000 narių. Kolegija aktyviai bendradarbiauja su daugiau kaip 150 socialinių partnerių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tad studentų įsidarbinimo rodiklis siekia net 90 procentų.

Studijų procese siekiama išlaikyti balansą tarp specifinių profesinių kompetencijų įsisavinimo ir visuminio asmenybės ugdymo, tarp tapimo laimingu žmogumi ir pasirengimo profesinei ar akademinei karjerai. Tai integraliai organizuotas studijų procesas, nuo pat pradžių stiprinant ir vystant kiekvieno individo asmenines ir profesines kompetencijas.

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM)

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla vienintelė šalyje rengia specialistus nacionaliniam ir tarptautiniam vandens transporto sektoriui: Tarptautinius kvalifikacijos standartus atitinkančius vadovaujančios įgulos sudėties jūrininkus: laivavedžius, laivų mechanikus ir elektromechanikus; Vidaus vandenų transporto specialistus: laivavedžius, mechanikus, upeivius, motoristus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius; Jūrų uostų ir logistikos specialistus: laivų agentus, krovinio ekspeditorius, stividorius, finansininkus, jūrų transporto logistikos technologus; IT specialistus: laivybos ir logistikos duomenų analitikus.

Studijos LAJM organizuojamos derinant ilgametes, daugiau nei 70 metų puoselėtas jūrininkų ir jūrinio sektoriaus specialistų rengimo tradicijas su inovatyviais jūrų transporto sektoriuje taikomais metodais, integruojant naujausias skaitmenines technologijas ir imituojant realius laivybos, jūrų uostų ir logistikos procesus.

 

Lietuvos verslo kolegija (LTVK)

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) – tai 1994 metais įkurta moderni, atvira visuomenei, nevalstybinė aukštoji mokykla, rengianti į šiuolaikinę Lietuvos ir Europos darbo rinką orientuotus socialinių ir fizinių mokslų specialistus. LTVK – tai perspektyvios karjeros galimybės, tarptautiniai mainai ir studentiškas laisvalaikis.

Kolegija integruoja naujausias IT technologijas į studijų procesą, tokiu būdu sukuria lanksčias ir patrauklias studijų formas. Kolegija ypatingą dėmesį teikia studijų kokybei ir nuolatiniam jos gerinimui. Studijų procese vykdomos interaktyvios paskaitos bei taikomi veiklinamieji metodai. Kolegijoje įrengtos: CISCO labaratorija, Statybinių medžiagų labaratorija, Technologijų ir inovacijų laboratorija, Kriminalistikos laboratorija, Imitacinė teismo posėdžių salė, Lyderystės laboratorija bei Turizmo laboratorija.

 

Marijampolės kolegija (MK)

Marijampolės kolegija – aukštoji mokykla, įsteigta 2001 metais, vykdanti į praktinę veiklą orientuotas studijas. Kolegija ne tik teikia aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, bet ir sudaro sąlygas studentams ugdytis kūrybiškumą, saviraišką, siekti asmenybės tobulumo.

Per trejus (kai kurių specialybių ketverius) metus absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą. Studijų programose daugiausia laiko skiriama tam, kad studentai įgytų kompetencijų, būtinų konkrečioje praktinėje veikloje, o įgiję specialybę tikrai mokėtų dirbti pasirinktą darbą, greitai pritaptų susirastoje darbovietėje.

 

Panevėžio kolegija (PK)

Panevėžio kolegija – tai aukštoji mokykla, kurioje vykdomos aukštosios koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas. Kolegija vykdo mokslo žiniomis ir praktiniais gebėjimais grįstas aukštojo mokslo studijas, suteikiančias studentams šiuolaikines kompetencijas, turinčias pridėtinę vertę sumanioje visuomenėje, telkia regiono potencialą mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimui ir mokslo taikomosios veiklos plėtrai.

Kolegijoje veikia trys fakultetai: biomedicinos, socialinių mokslų ir technologijų. Juose vykdomos 20 studijų programų.

 

Socialinių mokslų kolegija (SMK)

Socialinių mokslų kolegija yra didžiausia Lietuvoje nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti nuo 1994 metų. Įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Kolegija siūlo platų studijų programų pasirinkimą informatikos, sveikatos, menų, verslo ir viešosios vadybos, teisės, socialinių mokslų studijų krypčių grupėse.

Tai kūrybiškų ir laisvai mąstančių žmonių bendruomenė, kurioje bręsta idėjos, kuriamos naujos žinios, formuojasi ilgalaikiai santykiai. Kolegijoje vystomas alternatyvus mokslo modelis, derinantis praktinių ir teorinių žinių suteikimą su individualumo svarba, nuolatine asmenybės raida bei saviugda.

 

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK)

Šiaulių valstybinė kolegija – valstybinė aukštoji mokykla, vykdanti daugiau nei 20 studijų programų, rengianti informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos bei verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupių specialistus ir teikianti profesinio bakalauro laipsnį.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos 2 fakultetuose: Sveikatos priežiūros bei Verslo ir technologijų. Sveikatos priežiūros fakultete yra 3 katedros: Biomedicinos mokslų, Reabilitacijos ir Socialinio darbo. Verslo ir technologijų fakultete veikia 5 katedros: Inžinerijos mokslų, Informatikos mokslų, Transporto inžinerijos, Vadybos ir komunikacijos, Verslo ir apskaitos.

 

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK)

Šv. Ignaco Lojolos kolegija yra nevalstybinė katalikiška aukštoji mokykla, kurioje siekiama vykdyti mokslą ir verslą integruojančias studijas vadovaujantis jėzuitiška Šv. Ignaco ugdymo paradigma.

Kolegijoje teikiamas kokybiškas, laikmečio poreikius atitinkantis aukštasis išsilavinimas, studentams sudaromos geros sąlygos įgyti praktinių ir verslumo įgūdžių, tarptautinės ir visuomeninės patirties. Didelis dėmesys skiriamas krikščioniškų vertybių puoselėjimui, bendruomeniškumo, socialinės atsakomybės ugdymui.

2021 m. studijas baigė 63 absolventai. Per visą Šv. Ignaco Lojolos kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 673 absolventų.

 

Utenos kolegija (UK)

Utenos kolegija – vienintelė Rytų Aukštaitijos regiono aukštoji mokykla, kurioje vykdomos aukštosios koleginės studijos, orientuotos į praktinę veiklą.

Kolegijoje veikia Medicinos ir Verslo ir technologijų fakultetai, įgyvendinama 18 studijų programa, studijuoja apie 1500 studentų. Kompetentingas akademinis personalas, stipri mokymo/si bazė leidžia užtikrinti studentų teorinį ir praktinį pasirengimą.

Utenos kolegijos veiklos kokybę rodo įvairūs pasiekimai, tokie kaip maksimali 7 metų akreditacija, Europos verslo asamblėjos (EBA) apdovanojimas už aukštą studijų kokybę, Tarptautinės svetingumo specialistų asociacijos EURHODIP nominacija „Metų mokykla“, Europos kokybės tyrimų bendrijos (ESQR) auksinės kategorijos prizas už veiklos kokybę, Erasmus aukštojo mokslo chartija bei Neformalaus švietimo patirtis (kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursai bei seminarai).

 

Vilniaus dizaino kolegija (VDK)

Vilniaus dizaino kolegija – prestižinė, novatoriška, išskirtinai į menus ir dizainą orientuota aukštoji mokykla.

Kompetentinga, tarptautiška ir energinga VDK akademinė bendruomenė ugdo kūrybingas bei savarankiškas asmenybes ir siekia tapti atramos tašku kiekvienam, norinčiam atrasti savitą stilių, nuolatos tobulėti ir ieškoti naujų sprendimų savo sumanymams.

Vilniaus dizaino kolegijoje veikia Karjeros centras, įsteigtas 2012 m., teikiantis studentams ir absolventams karjeros konsultavimo ir informavimo paslaugas, siekiant palengvinti jų integraciją į darbo rinką.

 

Vilniaus kolegija (VK)

Šiuo metu Kolegija yra viena didžiausių Lietuvos profesinio aukštojo mokslo institucijų, atliepianti ne tik Vilniaus regiono, bet ir visos Lietuvos stojančiųjų lūkesčius. Kolegijoje studijos organizuojamos septyniuose fakultetuose: Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų, Pedagogikos, bei Menų ir kūrybinių technologijų.

Kolegijos studentai praktikas atlieka kolegijoje ir Lietuvos bei užsienio įstaigose ir įmonėse. Praktikos kolegijoje, priklausomai nuo studijų programos, vyksta praktinio mokymo centruose, praktinio mokymo firmose, laboratorijose, kompiuterių klasėse. Praktikos už kolegijos ribų atliekamos Lietuvos ir užsienio įstaigose, verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, vaikų darželiuose, mokyklose ir pan.

 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – VTDK) didžiausia inžinerijos mokslų ir menų studijų krypčių kolegija Lietuvoje. Šiuo metu Kolegija siūlo 15 studijų programų. Suteikiamos galimybės studijuoti tiek nuolatine, tiek ištęstine studijų forma.

Kolegija pagal studentų skaičių užima ketvirtąją vietą tarp valstybinių kolegijų Lietuvoje. Beveik pusę visų studentų sudaro vilniečiai, likusi dalis atvyksta iš kitų Lietuvos regionų. Atitinkamai Kolegija didelį dėmesį skiria studentų apgyvendinimui – visiems to pageidaujantiems studentams suteikiamas bendrabutis.

Didelis dėmesys skiriamas studentų popaskaitinei veiklai. Kolegija suteikia galimybę įgyti ne tik profesinių žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų sėkmingai profesinei karjerai, bet ir visapusiškai plėsti akiratį, atskleisti ir realizuoti įvairius meninius gebėjimus ir talentus. Tuo tikslu Kolegijoje veikia ansamblis „Sietuva“, sudaromos galimybės aktyviai užsiimti įvairiu sportu, tokiu kaip krepšinis, tinklinis, stalo tenisas, futbolas ir kt.

 

Vilniaus verslo kolegija (VVK)

Vilniaus verslo kolegija pradėjo veiklą 1989 metais kaip viena pirmųjų nevalstybinių aukštųjų mokyklų. Kolegijos absolventai yra vertinami darbdavių,  duomenys rodo, kad net 92,6 % absolventų sėkmingai įsidarbina, įkuria ar vysto savo verslą. Dalis absolventų tęsia studijas šalies ir užsienio universitetuose bei koledžuose. Nuo 2013 metų iki dabar Vilniaus verslo kolegija reitinguose užima pirmąją vietą pagal absolventų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus.

Kolegija sėkmingai įžengė į tarptautines rinkas pradėdama vykdyti tarptautines studijas anglų ir rusų kalbomis, kurios jau dabar sulaukė studentų iš 22 šalių, tokių kaip Baltarusija, Estija, Čekijos Respublika, Ukraina, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkija, Nigerija, Angola, Brazilija, Šri Lanka, Indija, Pakistanas, Iranas.