Kolpingo kolegijos Socialinio darbo katedra 2012 m. rugsėjo-spalio mėn. atliko socialinių partnerių apklausą „Darbdavių lūkesčiai vaiko gerovės ir socialinės apsaugos specialistams“. Apklausos metu buvo atskleista, kad nepakanka bendrųjų socialinio darbo žinių dirbant su vaikais ir jų šeimomis, reikia specifinių žinių ir gebėjimų, kad socialinis darbuotojas gebėtų kuo efektyviau padėti vaikui ir jo šeimai bei užtikrintų jų gerovę ir socialinę apsaugą. Buvo įvardintos socialinių darbuotojų kompetencijos, kurių trūksta dirbant su vaikais ir jų šeimomis: žinių trūkumas apie vaiko raidą ir jos ypatumus, apie vaikų ugdymą, socializaciją, šeimos gyvenimo ciklo ypatumus, vaiko teisių apsaugą, gebėjimų trūkumas individualiai konsultuoti vaikus ir šeimas, dirbti su socialinės rizikos vaikais.

„Kolpingo kolegija bendradarbiauja su Eichstätt-Ingolstadt katalikišku universitetu (Vokietija), HELMo (Belgijoje) ir kitomis aukštosiomis mokyklomis užsienyje. Šių aukštųjų mokyklų dėstytojai Kolpingo kolegijoje konferencijų, įvairių mokymų, seminarų, paskaitų metu perteikia turimą akademinę patirtį socialinio darbo specialistų, dirbančių su vaikais ir jų šeimomis, rengime“, - sako Kolpingo kolegijos direktorė Lina Kalibataitė.

„Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programoje mes žiūrime ne tik į vaiko teisių apsaugą, bet ir į vaiko aprūpinimą plačiąja prasme, t.y. garantuoti profesionalią pagalbą ir paslaugas, ypač atkreipiant dėmesį į vaikus su negalia, vaikus, turinčius spec. poreikių, vaikus, kuriems kyla pavojus patirti skurdą, tėvų smurtą, nepriežiūrą, įsitraukti į nusikalstamą veiklą - o tai jau apima darbą ir su visa šeima“, - sako Socialinio darbo katedros vedėja Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė.

Studentai studijuos dvi užsienio kalbas, filosofiją, kalbos kultūrą, krikščionišką socialinį mokymą,  socialinio darbo pagrindus ir profesinę etiką, vaiko raidos teorijas, bendravimo psichologiją, sociologijos pagrindus, šeimos psichologiją, vaikų ugdymą ir socializaciją, individualų socialinį darbą, vaiko ir šeimos konsultavimo pagrindus, socialinį darbą su grupe, su socialinės rizikos vaikais, socialinių paslaugų administravimą socialinių programų ir projektų kūrimą, vaiko teisių apsaugą ir kt. Atliekama profesinės veiklos praktika.

Baigus šias studijas absolventui bus suteiktas  socialinio darbo profesinis bakalauras ir jis galės dirbti socialiniu darbuotoju apskričių ir savivaldybių socialinės paramos skyriuose, socialinės reabilitacijos centruose, vaikų ugdymo centruose, paramos šeimai centruose, socialinės-psichologinės pagalbos tarnybose, pagalbos šeimai tarnybose, krizių centruose, laikino apgyvendinimo namuose nepilnametėms motinoms su kūdikiais, vaikų globos namuose, socialinių paslaugų centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vaikų ir paauglių dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, vykdančiose įvairius projektus ir teikiančiose socialines paslaugas vaikams ir šeimoms bei kt.