Programos paskirtis – rengti sausumos transporto inžinerijos profesinius bakalaurus, gebančius planuoti, organizuoti, valdyti bei kontroliuoti sausumos transporto ir logistikos technologinius procesus, suvokiančius inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, esančius plačios erudicijos, kūrybiškus ir kritiškai mąstančius. Studentai turi galimybę rinktis gretutinę Vadybos studijų programą ir įgyti dvigubą profesinio bakalauro laipsnį.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Sausumos transporto inžinerijos profesinis bakalauras

arba (pasirinkus gretutines vadybos studijas)

Sausumos transporto inžinerijos ir vadybos profesinis bakalauras

Studijų sritis

Technologijos mokslai

Studijų programos apimtis 180 ECTS kreditų

arba

210 ECTS kreditų  su gretutinės krypties Vadybos studijomis
Studijų formos ir trukmė

Nuolatinė – 3 m., ištęstinė - 4m.

arba pasirinkus gretutines Vadybos studijas: nuolatinė -3,5 m., ištęstinė– 4,5 m.

Konkursinio balo dalykai ir koeficientai Egzaminai: matematika (0,4),lietuvių k. ir literatūra (0,2), egzaminai arba metiniai pažymiai: fizika (0,2) istorija/užsienio k./geografija/chemija/fizika/biologija/kvalifikacinis egzaminas/informacinės technologijos/menai (0,2)

Studijuojami dalykai

I semestras:
Privalomi dalykai: užsienio kalba (anglų,/vokiečių); užsienio kalba  (rusų); vadybos pagrindai; matematika; informacinės technologijos, fizika; techninė  mechanika.

II semestras:
Privalomi dalykai: ekonomikos pagrindai; užsienio kalba  (rusų); elektrotechnika ir elektronika; chemija; techninio eksploatavimo pagrindai; krovininiai automobiliai ir antstatai; transporto priemonių praktika.
III semestras:
Privalomi dalykai: logistika, transporto sistemos ir infrastruktūra;  medžiagų mokslas; logistikos praktika.

IV semestras:
Privalomi dalykai: aplinkos  ir žmonių sauga; krovimo darbų technologijos;  krovinių vežimo technologijos;  krovinių vežimo praktika.

V semestras:
Privalomi dalykai: krovinių vežimo technologijos;  inžinerinė braižyba ir kompiuterinė grafika;  pavojingi kroviniai; krovinių vežimo praktika.

VI semestras:
Privalomi dalykai:  Sausumos transporto teisė; Transporto įmonės veiklos organizavimas; baigiamoji praktika.

Pastaba. Studijuojami dalykai pateikti nuolatinei studijų formai
Baigęs studijas specialistas gebės
  • Analizuoti  verslo aplinką, transporto priemonių eksploatacines charakteristikas, krovinių savybes,  krovinių srautus
  • Organizuoti  krovos darbus ir sandėliavimo veiklą
  • Valdyti krovinių vežimo technologinį procesą
  • Integruoti vežimo procesus į logistikos sistemą
  • Vertinti vežimo technologinio proceso rezultatus
  • Bendrauti, sprendžiant profesinės veiklos problemas
Profesinės perspektyvos Įgiję sausumos transporto inžinerijos kvalifikaciją, asmenys gali dirbti inžinieriais, technologais, operatoriais, vadybininkais įvairiose privačiose arba valstybinėse įmonėse, vykdančiose krovinių vežimą automobilių ar geležinkelių transportu,  logistikos centruose arba įkurti įmonę, jai vadovauti ir organizuoti jos darbą.