KODĖL STOJANTIEJI Į SMK NEBEGALĖS PRETENDUOTI Į VALSTYBĖS PARAMĄ STUDIJOMS

Jau vykstant 2017 priėmimui Socialinių mokslų kolegija gavo nurodymą iš  Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos LAMA BPO pakeisti savo priėmimo taisykles padidinant minimalų konkursinį balą remiantis 2017 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Švietimo iš mokslo ministro įsakymu Nr. V-31 “Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2017 metais nustatymo“. Būtent šiuo įsakymu remiantis buvo parengtos ir 2017 m. balandžio 18 d. direktorės įsakymu Nr. V-14 patvirtintos ir viešai paskelbtos priėmimo taisyklės, kuriose pretenduojantiems į studijų stipendijas nustatytas minimalus konkursinis balas -  1.6 balo, o  į mokamas vietas – 1 balas.

Gavusi minėtą nurodymą SMK atsisakė keisti priėmimo taisykles jau vykstant priėmimo procesui dėl šių priežasčių:

  1. SMK priėmimo taisyklės buvo parengtos ir patvirtintos remiantis galiojančiais teisės aktais, kuriuose minimalus konkursins balas nustatytas tik į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas.  
  2. Reikalavimas keisti priėmimo taisykles gautas 2017 m. birželio 6 d., kai LAMA BPO priėmimo sistemoje jau buvo išreiškę pageidavimus daugiau nei 6000 stojančiųjų. Todėl priėmimo taisyklių keitimas jau vykstant priėmimui pažeistų stojančiųjų lūkesčius ir teises.
  3. Priėmimo taisyklės LAMA BPO buvo pateiktos ir suderintos iki gegužės 1  dienos ir joms pastabų ši institucija nepateikė.
  4. Reikalavimas didinti minimalų konkursinį balą į mokamas vietas prieštarauja SMK priėmimo nuostatoms, grindžiamoms atvirumo ir aukštojo mokslo prieinamumo vertybinėmis nuostatomis.

Gautas reikalavimas keisti priėmimo taisykles vykstant priėmimo procesui pažeidžia stojančiųjų interesus ir teisėtus lūkesčius, todėl SMK, gerbdama kiekvieno stojančiojo pasirinkimą, šio reikalavimo neįvykdė, todėl LAMA BPO panaikino galimybę stojantiesiems į SMK pretenduoti į studijų stipendijas.

SMK KAIP PRIVATI  AUKŠTOJI MOKYKLA PATI STEIGIA STUDIJŲ STIPENDIJAS

Suvokdama, kokią žalą stojančiųjų lūkesčiams padarys tokie valstybės institucijų sprendimai, SMK pirmą kartą Lietuvoje imasi steigti savo studijų stipendijas, siekdama motyvuoti ir paskatinti geriausiai besimokančius stojančiuosius.

Steigdama savo studijų stipendijas, SMK formuoja naujas studentų kontingento formavimo nuostatas, parodydama, kad ir be valstybės paramos gali remti geriausiai besimokančius ir motyvuotus studentus ir sudaryti jiems galimybes studijuoti nemokamai.

Stojantieji į Socialinių mokslų kolegiją galės pretenduoti į pilnas studijų stipendijas, dengiančias visą studijų kainą, arba į dalines stipendijas, dengiančias pusę studijų kainos.

Į studijų stipendijas bus galima pretenduoti tiek stojant per LAMA BPO renkantis mokamą studijų vietą, tiek atskiruoju priėmimu pateikiant prašymą tiesiogiai į SMK priėmimo komisiją.

KOKIE BUS STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Studijų stipendijos bus skirstomos pagal sudarytą stojančiųjų konkursinę eilę, remiantis konkursiniu balu. Į studijų stipendijas galės pretenduoti stojantieji, užimantys aukščiausias vietas konkursinėje eilėje. Papildomi atrankos kriterijai:

  • stojančiojo motyvacija;
  • įsipareigojimas stropiai mokytis ir tinkamai atstovauti SMK;
  • įsipareigojimas savanorystės pagrindais dalyvauti SMK padalinių (Studentų atstovybės, atžalinių įmonių (spin-off’ų), kitų padalinių) veikloje, atlikti juose praktiką.

Daugiau informacijos apie studijų stipendijų skyrimo tvarką rasite čia.