Šiaulių valstybinėje kolegijoje bendrosios praktikos slaugytojai rengiami jau kelis dešimtmečius. Solidi patirtis ir nuolatinis dėmesys srities naujovėms, galimybė įgūdžius tobulinti daugiau nei dešimtyje praktikų garantuoja, kad po 3,5 studijų metų studentas tampa puikiu specialistu, lengvai randančiu darbo vietą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

Absolventas galės dirbti klinikose, ligoninėse, poliklinikose, asmens sveikatos priežiūros centruose, ambulatorijose ir kitose visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Tikslas – parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį organizuoti ir teikti slaugos paslaugas asmenims, šeimoms, bendruomenėms visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Sėkmingai baigęs studijų programą, asmuo:
 
 • žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taikosveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas slaugos praktikoje;
 • kritiškai sistemina ir integruoja gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, vertindamas asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą bei priimdamas sprendimus slaugos praktikoje. žinos normalios ir patologinės anatomijos ir fiziologijos pagrindus, psichologinius ir socialinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus;
 • taiko tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti.
 • geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus;
 • vertina paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoja slaugą;
 • atlieka ir vertina slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrindžia sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose;
 • parengia pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms;
 • atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, jas įvertina ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais;
 • ugdo paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoja ir įgyvendina sveikatos mokymą, konsultuoja, atsižvelgdamas į sveikatos mokymosi poreikius;
 • taiko slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje;
 • bendrauja, bendradarbiauja su pacientais ir jų artimaisiais bei dirba komandoje su įvairių sričių specialistais įgyvendindamas į asmenį orientuotą slaugą;
 • sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, pripažindamas asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus;
 • kritiškai vertina slaugos profesinę praktiką, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, vykdo slaugos mokslo ir praktikos sklaidą;
 • savarankiškai ir atsakingai priima sprendimus bei įvertina jų poveikį profesinės veiklos situacijose;
 • renka ir sistemina su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt

Taip pat kviečiame sekti naujienas socialiniame tinkle „Facebook“