Geriausiųjų eilės sudarymo esminiai principai šiais metais išlieka tokie patys kaip anksčiau. Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas apskaičiuojamas pagal pasirinktą studijų kryptį atitinkančių keturių dalykų brandos egzaminų rezultatus.

2018 m. abiturientai, pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turės būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, taip pat matematikos brandos egzaminą: pagrindiniu lygiu (nuo 25 balų) – jei stoja į socialinius, fizinius, biomedicinos ir technologijos mokslus, patenkinamu lygiu (nuo 16 balų) – jei stoja į humanitarinius mokslus, stojantiems į menų studijas matematikos brandos egzamino laikyti nereikės.

Stojantiesiems į menų studijas ir meno pedagogiką vietoj vieno brandos egzamino kaip ir anksčiau reikės laikyti stojamąjį egzaminą. Stojantiesiems į sporto ir sporto pedagogikos studijas vieną egzaminą atstoja sporto pasiekimų įvertinimas. Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos įvertinimas.

Stosiantieji galės gauti 0,25 papildomo balo už pirmųjų dviejų konkursinių dalykų brandos darbus, įvertintus ne mažiau kaip „9″. Pavyzdžiui, stojantysis į istorijos studijų programą, parengęs istorijos arba geografijos brandos darbą ir gavęs jo įvertinimą „9” arba „10”, gaus ketvirtadalį balo.

Ketvirtį papildomo balo taip pat gaus atlikusieji tarptautinę ar nacionalinę savanorišką tarnybą, kuri trunka ne mažiau kaip 3 mėnesius, yra reglamentuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir patvirtinama pažymėjimu. Ši savanoriška veikla yra atliekama akredituotose pelno nesiekiančiose organizacijose, veikiančiose socialinėje, kultūrinėje, švietimo, ekologinėje srityse.

Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė. Primename, kad konkursinį balą pasiskaičiuoti galite portalo skaičiuoklėje, kuri padės įsivertinti savo galimybes įstoti į vieną ar kitą norimą studijų programą. Šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba metiniai pažymiai dalinami iš 10.

Maksimalus konkursinis balas galės sudaryti ne daugiau kaip 12,5: iš brandos egzaminų – 10, iš kitų pasiekimų maksimalus priedas – 2,5.

Papildomi balai kaip ir anksčiau bus pridedami nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų ir konkursų laureatams, už karo tarnybą, taip pat profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems vienerių metų darbo stažą.

2018 m. olimpiadų ir konkursų sąrašas bus bendras stojant į visas studijų sritis. Vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau svarbu, kad dedamųjų suma neviršytų 2,5. Anksčiau stojant į menus nebuvo pridedama balų už akademinių dalykų olimpiadas, o už menų olimpiadas nepridedama balų stojant į kitas sritis. Keičiant pasiekimų vertinimo tvarką siekiama, kad į visas sritis ateitų įvairiapusiškai išsilavinę stojantieji.

Geriausių eilė sudaroma pagal šiuos kriterijus:

•    pirmojo dalyko brandos, stojamojo egzamino arba sporto pasiekimų įvertinimas;
•    antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
•    trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
•    ketvirtojo dalyko lietuvių kalbos ir literatūros arba kito dalyko brandos egzamino, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, įvertinimas.
•    tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
•    motyvacijos įvertinimas stojantiesiems į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas;
•    stojantiesiems į universitetinių studijų programas – tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu, stojantiesiems į koleginių studijų programas – tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją;
•    bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas;
•    brandos darbo įvertinimas;
•    dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas;
•    siuntimai į įvadinio mokymo kursus vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar į kitą mokymo įstaigą;
•    stojantiesiems į universitetinių muzikos studijų krypties programas – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas.