Studento teisės ir pareigos

Universitete kaip ir mokykloje galioja tam tikros taisyklės, o nežinojimas jų nuo atsakomybės neatleidžia. Negana to, pagrindinis aukštąjį mokslą reglamentuojantis teisės aktas yra Mokslo ir studijų įstatymas, o su konkrečiomis savo aukštosios mokyklos taisyklėmis gali susipažinti perskaitęs statutą, studijų nuostatus ir kitus dokumentus. Patariame dar prieš keliaujant į pirmąsias paskaitas tai padaryti: susipažinti su savo teisėmis ir pareigomis aukštojoje mokykloje.

Studentai turi teisę:

• studijų metu naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, kita
studijų įranga bei priemonėmis;
• pasirinkti studijų programą, dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai), studijuoti pagal individualias studijų programas;
• vertinti studijų programos ir jos realizavimo kokybę bei kreiptis į fakulteto
(prireikus ir į aukštosios mokyklos) administraciją dėl žinių įvertinimo;
• nutraukti ir atnaujinti studijas aukštosios mokyklos statuto nustatyta
tvarka;
• gauti su studijomis susijusią informaciją;
• laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
• dalyvauti aukštosios mokyklos savivaldoje;
• rinkti studentų atstovybę ir būti išrinktais į ją;
• laisvai burtis į klubus, draugijas, asociacijas;
• kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją dėl savo interesų pažeidimo;
• naudotis įstatymų, aukštųjų mokyklų statutų bei kitų teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

Studentas, neišlaikęs egzamino, įskaitos ar kitaip neatsiskaitęs už studijų programoje numatytus dalykus, turi teisę nemokamai perlaikyti (atsiskaityti) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, kuri turi būti priimta atsižvelgus į studentų atstovybės siūlymus. Ši nuostata netaikoma aukštosiose mokyklose, kurios naudoja kaupiamąją žinių vertinimo sistemą ir tam yra gavusios studentų
atstovybės pritarimą.

Studentai privalo:

• uoliai studijuoti;
• vykdyti studijų programoje numatytas užduotis;
• laikytis Mokslo ir studijų įstatymo, aukštosios mokyklos statuto, kitų
teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių;
• teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti suteiktas paskolas;
• laikytis studentų etikos kodekso, kurį parengia ir tvirtina aukštoji mokykla, suderinusi su studentų atstovybe.

Tavo teises aukštojoje mokykloje gina studentų atstovybė/sąjunga.

Gyvenimas reikalauja ne pažymio

Mokykloje tavo įvertinimas buvo pažymys, jei bus neigiamas, tavęs gali neperkelti į kitą klasę, neprileisti prie egzaminų ir panašiai. Universitete pažymys yra svarbus, nes nuo to priklauso, ar toliau galėsi džiaugtis valstybės finansuojama vieta, ar gausi stipendiją ir panašiai. Aukštojoje mokykloje itin griežtai yra vertinamas akademinis nesąžiningumas, todėl siekiant geresnio pažymio nereikia pamiršti tam tikrų normų ir taisyklių.

Akademinis nesąžiningumas suprantamas kaip bet kokios sukčiavimo formos akademinėje veikloje ir apima daug su akademiniu gyvenimu susijusių sričių – tyrimų etiką, aukštųjų mokyklų darbuotojų veiklos principus, studentų ir visos akademinės bendruomenės vertybių sistemą. Supažindinsime su labiausiai paplitusios akademinio nesąžiningumo formomis ir tikimės, kad būsite tie, kurie to vengs.

Svetimo teksto ar idėjų pasisavinimas (plagijavimas)

• kitų asmenų darbo, jo ištraukos panaudojimas savo darbe nenurodant tikrojo autoriaus;
• rašto ar kito darbo pirkimas ir pateikimas įvertinimui kaip savo;
• netinkamas savarankiško darbo užduočių atlikimas: atliekant komandinę užduotį vienas ar keli grupės nariai neatlieka savo darbo dalies;
• nesavarankiškas individualios užduoties atlikimas.

Sukčiavimas viešų atsiskaitymų metu

• užduočių ir/ar atsiskaitymų gavimas prieš atsiskaitymą raštu (užduotys sužinomos iš egzaminą jau laikiusių studentų ar kitokiais būdais);
• papildomų priemonių (paruoštukų, konspektų, mobiliųjų telefonų, pasiklausymo įrangų ir pan.) naudojimas egzaminų metu, kai jomis naudotis nėra leidžiama;
• nusirašinėjimas ir kitokia forma iš kito studento atsiskaitymo metu gaunama informacija.

Padariniai

O kas nutinka, kai nusirašinėji ar būni kitaip akademiškai nesąžiningas? Atsakymas paprastas, tačiau skausmingas – dėl akademinio nesąžiningumo studentas gali būti šalinamas iš aukštosios mokyklos ir išbraukiamas iš studentų sąrašų. Egzamino metu sukčiaujantis studentas gali būti pašalintas iš jo, taip prarasdamas teisę vieną kartą perlaikyti egzaminą nemokamai.

Parengta pagal lss.lt informaciją