Pirma, 2020 m. konkursinio balo sudarymo principus ir papildomus kriterijus, taip pat dalykų įvertinimų svertinę įtaką aukštosios mokyklos savo priėmimo taisyklėse privalo paskelbti iki 2019 metų gruodžio 1 d., o mažiausią stojamąjį balą — iki 2020 m. sausio 1 d. Tai reiškia, kad turite nuolatos stebėti aukštųjų mokyklų skelbiamą informaciją, nes priėmimo taisyklėse tam tikros eilutės gali skirtis.

Dažnai yra kalbama, o iš ko susideda konkursinis balas. Kiekviena studijų programa yra savita ir unikali, nes vienur reikia tiksliųjų mokslų, kitur – labiau žiūrima į humanitarinių dalykų rezultatus. Pradėkime nuo to, kad konkursiniam balui skaičiuoti bus naudojama iki keturių dalykų, išskyrus menus, kurių studijoms reikia laikyti stojamąjį egzaminą. Pagrindinio (pirmojo) ir antrojo konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas pagal studijų kryptis pateikiamas lentelėje. Ją pateikiame teksto pabaigoje.  

Atkreipiame dėmesį, kad visose studijų kryptyse, išskyrus menų, į konkursinį balą įtraukiamas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas. Tačiau jei atsitinka taip, kad lietuvių kalba ir literatūra yra studijų krypties pagrindinis dalykas, vienas iš konkursinių dalykų tampa istorija arba užsienio kalba. Pavyzdžiui, minėtų dalykų valstybinių brandos egzaminų įverčiai yra įtraukiami ugdymo mokslų krypčių grupės kryptyse – pedagogikoje, edukologijoje arba andragogikoje.

Pabaigai reikia pažymėti, kad patvirtintose sąlygose akcentuojama, kad vieną konkursinio balo dedamąjį sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Inžinerijos ir technologijos mokslų studijų krypčių grupėse šią dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.

Daugiau informacijos apie 2020 m. pagrindinio konkursinių mokomųjų laikų pagal studijų krypties sąrašą galite rasti čia.