Šiais metais 1760 mokinių pasirinko laikyti menų MBE, 6999 mokiniai – technologijų MBE, 207 mokiniai – rengti brandos darbus. Palyginti su praėjusių mokslo metų pasirinkimais, menų MBE pasirinko daugiau mokinių, o technologijų MBE ir brandos darbą – mažiau mokinių. Šiais metais daugiausia bus rengiama biologijos, istorijos ir chemijos brandos darbų. Tokios pačios pasirinkimų tendencijos buvo ir pernai.

Pagal patvirtintus 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius šiuos mokyklinius egzaminus ir brandos darbą mokiniai atliks ugdymo procese iki 2019 m. balandžio 1 d.

Menų ir technologijų MBE ir brandos darbą pasirinkusiems mokiniams ir jų vadovams bei būsimiems vertintojams rekomenduojame susipažinti su Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skelbiama medžiaga – menų ir technologijų MBE bei brandos darbo rengimo ir vertinimo rekomendacijomis, darbų aprašais ir jiems parengtais specialistų komentarais.

Kas yra brandos darbas?

Brandos darbas – ilgalaikis mokinio individualus tiriamasis ar kuriamasis darbas, ugdantis ne tik dalykines, bet ir bendrąsias mokinio kompetencijas, pavyzdžiui, mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir kt.

Reikia pabrėžti, kad brandos darbas nėra privalomas. Jei mokinys pasirinko rengti brandos darbą, jis įtraukiamas į mokinio individualų ugdymo planą (1 sav. val. pusei metų / 17 val. per metus).

Tie, kurie pasirinko brandos darbą, gali tikėtis papildomo balo, kuomet bus pildomas prašymas dėl pirmos pakopos studijų. 2018 metais brandos darbo rezultatą numatyta įskaityti stojant į aukštąsias mokyklas. Jei mokinio brandos darbas iš I ar II konkursinio dalyko bus įvertintas labai gerai (9–10 įvertinimas), tai mokiniui konkursiniame bale bus skiriama papildomai 0,25 balo.