Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir Vadybos fakulteto bakalauro Apskaitos ir finansų studijų programos antrojo kurso studentė Jūratė Lideikytė kartu su profesore Astrida Miceikiene laimėjo projektą „Aplinkosaugos mokesčių įtakos aplinkos taršai vertinimas Lietuvoje“.

Projekto aktualumas ir naujumas grindžiamas konferencijos Rio +20 nutarimais, ES „Klimato kaitos paketu“, ES Tvaraus vystymosi strategija, ES Direktyvomis ir nacionaliniais teisės aktais, kurie įgalina kurti  naudingą ir aplinkosauginiu požiūriu veiksmingą mokesčių strategiją, prisidedančią prie darnaus vystymosi skatinimo.

Nagrinėjant mokslinę literatūrą aplinkosauginių mokesčių tema pastebimos dvi tyrimų kryptys: vieni mokslininkai teorinėje plotmėje nagrinėja šių mokesčių reikšmę šalies ekonomikai, aplinkos apsaugai, racionaliam išteklių naudojimui, kiti – analizuoja ir vertina aplinkosauginių mokesčių reikšmę aplinkosaugai atskirose šalyse. Pastebima, kad užsienio mokslininkų tyrimuose ypatingai daug dėmesio skiriama aplinkosauginių mokesčių įtakos aplinkosaugai vertinimui, tačiau Lietuvoje nėra atliktų empirinių tyrimų šia tema ir nėra aišku ar aplinkosauginiai mokesčiai, bei pajamos gaunamos iš jų, yra reikšmingos Lietuvoje ir ar aplinkosauginiai mokesčiai atlieka, šiems mokesčiams priskiriamas funkciją – mažinti aplinkos taršą. Todėl kyla poreikis išnagrinėti aplinkosauginių mokesčių reikšmę, jų pajamų kitimo tendencijas Lietuvoje bei nustatyti kokie veiksniai turi įtakos aplinkosauginių mokesčių pajamų kitimui ir įvertinti ar šie mokesčiai daro įtaką aplinkos taršos rodiklių mažinimui.

Projekto tikslas  – įvertinti aplinkosauginių mokesčių Lietuvoje įtaką aplinkos apsaugai.

Vykdant projektą bus atlikta: išnagrinėjus naujausią mokslinę literatūrą aplinkosauginių mokesčių įtakos aplinkos apsaugai tema, teoriškai pagrįsti galimi tyrimo problemos sprendimo būdai, identifikuotos aplinkosauginių mokesčių rūšys ir nustatytos šių mokesčių bei aplinkos apsaugos rodiklių kitimo tendencijos Lietuvoje, parengta aplinkosauginių mokesčių įtakos aplinkosaugai vertinimo metodika, įvertinta aplinkosauginių mokesčių įtaka aplinkosaugai Lietuvoje bei tyrimo rezultatai palyginti su užsienio šalimis.

Tyrimo vadovė – prof. dr. Astrida Miceikienė.

Tyrimo vykdytoja – Aleksandro Stulginskio universiteto EVF bakalauro Apskaitos ir finansų studijų programos antrojo kurso studentė Jūratė Lideikytė.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2018 10 01 – 2019 04 31.

Projekto finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.