2019 m. laikyti privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) pasirinko 17 999 kandidatai, užsienio kalbos (anglų) – 20 050 kandidatų, istorijos – 9940 kandidatų. Šiuos egzaminus laikančiųjų dalis 2019 m. padidėjo truputį daugiau negu 1 procentu. Matematikos egzaminą laikyti pasirinko 18 384 kandidatai. Kandidatų, pasirinkusių laikyti šį egzaminą, dalis išaugo beveik 4 procentais.

2019 metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalimi. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis vyks balandžio 24–26 d., užsienio kalbos (rusų) – balandžio 25–26 d., užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE kalbėjimo dalys vyks balandžio 26 d. Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – geografijos – vyks birželio 20 d. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 21 d. – liepos 11 d.

Visą lentelę su datomis galite rasti čia.

Kiek egzaminų turiu išlaikyti, kad gaučiau brandos atestatą?

Turite išlaikyti du brandos egzaminus (išskyrus atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino esate atleistas mokyklos vadovo įsakymu). Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – turite pasirinkti patys.

Ar tiesa, kad iki pagrindinės sesijos egzamino datos turiu turėti patenkinamą dalyko, kurio egzaminą laikysiu, metinį įvertinimą?

Taip, tiesa. Šis reikalavimas netaikomas brandos darbo, menų, muzikologijos, technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) brandos egzaminams.

Iki kada reikėjo pasirinkti, kokius brandos egzaminus laikysiu?

2018–2019 mokslo metais brandos darbą, menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus reikėjo pasirinkti iki rugsėjo 25 dienos. Kitus brandos egzaminus – iki spalio 24 dienos. Prašymus apie savo pasirinkimus, kuriuos brandos egzaminus laikysite, turėjote pateikti mokyklų vadovams. Po spalio 24 d. negalima keisti pasirinktų egzaminų ar jų tipų.

Kiek egzaminų iš viso galėjau rinktis laikyti?

Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, dar galite laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą

Su kokias dokumentais prieš egzaminus turiu būti supažindintas pasirašytinai?

Mokyklos vadovo paskirti asmenys mokinius pasirašytinai supažindina su:
1) mokyklos vadovo sprendimu dėl mokymosi kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), kurios buvo mokoma pagal gimtosios kalbos programą, brandos egzaminų privalomo laikymo;
2) Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko brandos egzaminą, atleidimu nuo dalykų brandos egzaminų, dalykų brandos egzaminų pasirinkimu, atidėjimu, pritaikymu, terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiesiems šiuos reikalavimus, apeliacijomis ir pan.; dalykų brandos egzaminų tvarkaraščiu – iki einamųjų metų rugsėjo 18 dienos;
3) dalyko, išskyrus menų ir technologijų, brandos egzamino vykdymo instrukcija – ne vėliau kaip likus trims dienoms iki brandos egzamino datos;
4) brandos darbo, menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis – iki einamųjų metų rugsėjo 18 dienos, III gimnazijos klasių mokinius – su brandos darbo vykdymo instrukcija iki sausio 10 dienos; 
5) brandos darbo ir dalyko brandos egzamino programa – pradėjus vykdyti vidurinio ugdymo programą;
6) Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais. Šiuose nuostatuose aprašomos preliminarios dalykų egzaminų pasiekimų lygių ribos taškais, nurodomi pasiekimų lygius atitinkantys balai, pateikiami brėžiniai schematiškai iliustruojantys priklausomybę tarp mokinio surinktų egzamino taškų procentinės dalies ir egzamino įvertinimo balais.

Ką reiškia kriterinis egzaminų vertinimas?

Kriterinis egzaminų vertinimas reiškia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskaičiuoti yra nustatyti trys pasiekimų lygiai – patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis.
Visų valstybinių brandos egzaminų (VBE) atsakymų lapuose rašomas įvertinimas taškais. Rezultatų skelbimo sistemoje demonstruojamas mokinio įvertinimas taškais ir balais. Įvertinimas taškais ir balais skiriasi. Pavyzdžiui, surinkus 93 proc. užduoties taškų, jau skiriamas 100 balų įvertinimas. Egzaminų rezultatų konvertavimas iš taškų į balus yra reikalingas dėl dviejų pagrindinių priežasčių:
1. Skirtingų egzaminų užduoties taškų suma yra skirtinga, taip pat skiriasi ir jų pasiekimų lygių ribos. Pasiekimų lygių ribos taškais yra preliminarios ir gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į einamųjų ir ankstesnių metų VBE rezultatus. Koregavimo tikslas – užtikrinti egzaminų įvertinimų balais palyginamumą tarp skirtingų metų ir skirtingų dalykų VBE.
2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai yra naudojami stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Rezultatų konvertavimas pagal kriterinio vertinimo principus užtikrina vienodą egzaminų svorį, skaičiuojant stojimo konkursinį balą (visų egzaminų patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį atitinkantys balai yra vienodi ir nekoreguojami). 
Daugiau apie kriterinį vertinimą galite sužinoti šioje pateiktyje: Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai (PDF).

Keliais taškais vertinamas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas?

Rašinys vertinamas 100 taškų

Kurių egzaminų kandidatų darbai šiais metais bus vertinami elektroniniu būdu?

2018–2019 mokslo metais biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo ir rašymo dalių, užsienio kalbos (prancūzų) kalbėjimo dalies, užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalies, užsienio kalbos (vokiečių) kalbėjimo dalies, dalies lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbai bus vertinami elektroniniu būdu. Toks egzaminų vertinimo būdas leis lanksčiau planuoti vertinimo procedūrų atlikimo terminus. Kitų dalykų VBE kandidatų darbai bus vertinami įprastai – įsteigtuose vertinimo centruose. 

Ar tiesa, kad informacinių technologijų egzamino darbai bus tikrinami dėl plagiato?

Taip, tiesa. Prieš pradedant informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino darbų vertinimą, mokinių programavimo dalies darbai bus patikrinti sutapimų atpažinimo sistema, skirta aptikti neleistiną programinio kodo kopijavimą.

Ar tiesa, kad NEC gali paimti pervertinti mokinių mokyklinių brandos egzaminų darbus?

Taip, tiesa. Nacionalinis egzaminų centras (NEC) vertinimo procese gali laikinai (iki 5 dienų) paimti iš mokyklų mokyklinių brandos egzaminų (taip pat ir brandos darbo) įvertintus mokinių darbus. Juos NEC sudarytos dalykų vertinimo komisijos vertins iš naujo. Mokyklų dalykų vertinimo komisijos, gavusios iš NEC įvertintus darbus, įvertinimus nagrinės, o komisijų pirmininkai priims galutinius sprendimus dėl dviejų skirtingų komisijų įvertinto mokinio darbo rezultato.

Kada sužinosiu savo valstybinių brandos egzaminų rezultatus?

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. Planuojama visų valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 12 d

Kada sužinosiu savo mokyklinių brandos egzaminų rezultatus?

Muzikologijos mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos rezultatai paskelbiami per aštuonias darbo dienas, lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) – per trylika darbo dienų. Pakartotinės sesijos rezultatai paskelbiami: muzikologijos mokyklinio brandos egzamino – per dvi darbo dienas, lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinių brandos egzaminų – per keturias darbo dienas. Brandos darbo rezultatai skelbiami per 13 darbo dienų nuo brandos darbo vykdymo pabaigos.

Ką daryti, jei neišlaikiau egzamino?

Jei neišlaikėte mokyklinio ar valstybinio brandos egzamino, jį laikyti galėsite tik kitais metais. Išimtis – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis ar mokyklinis brandos egzaminas. Jeigu neišlaikėte šio egzamino per pagrindinę sesiją, pakartotinėje sesijoje galėsite laikyti mokyklinį brandos egzaminą.

Ką galiu daryti, jei nesutinku su gautu egzamino darbo įvertinimu?

Jei nesutinkate su valstybinio brandos egzamino darbo įvertinimu, per 2 darbo dienas, o su mokyklinio brandos egzamino – per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos, galite teikti mokyklos vadovui apeliaciją, kad darbas būtų dar kartą peržiūrėtas ir įvertintas iš naujo. Apeliaciją rekomenduojama teikti tik tuo atveju, jeigu, susipažinęs su savo darbo rezultatu ir atlikto valstybinio brandos egzamino darbo virtualia kopija, esate argumentuotai įsitikinęs įvertinimo klaidingumu. Apeliacijos metu darbas vertinamas iš naujo, todėl įvertinimas gali ne tik padidėti, bet ir sumažėti.

Kada gausiu brandos atestatą, jei pateikiau apeliaciją?

Apeliacijos nagrinėjimo laikotarpiu laikinai sustabdomas brandos atestato išdavimas. Jis išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Apeliacijos išnagrinėjamos ne vėliau kaip iki liepos 20 d. Į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijos rezultatas.