Pradėkime nuo to, kad 2019 m. valstybės remiamas paskolas teikia „Swedbank“. Nuo rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 13 d. vyksta prašymų-anketų teikimas.  Spalio 2 d. yra skelbiamas studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašas, o nuo spalio 3 iki 30 d. vyksta sutarčių pasirašymas banke.

Studentai gali skolintis iš bankų lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija. Bendrosios valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygos:

•          Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos;

•          Studijų metu  palūkanos už studentą  gali būti apmokamos  iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas;

•          Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies;

•          Paskolos grąžinimo pradžia - metai po studijų baigimo ar nutraukimo;

•          Paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų;

•          Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi;

•          Paskolos grąžinamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms, kuri studentui išmokama kas mėnesį nustatytomis dalimis, palūkanų suma vis auga; 2) po kiekvienos asmens įmokos, grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja;

•          Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;

•          Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas pirmiausiai privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (ne daugiau kaip 183 €, nes valstybės remiamų pajamų dydis šiuo metu yra 122 €), gali kreiptis į Fondą.

Kokios valstybės remiamų paskolų rūšys ir skolinamos sumos?

  • Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
  • Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams - iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
  • Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga

Kada vyksta prašymų-anketų priėmimas priėmimas?

  • 2019 m. pavasario semestro prašymų-anketų priėmimas vyks nuo vasario 25 d. iki kovo 15 dienos.
  • Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo rudens semestre pradžią ir studentų prašymų-anketų teikimo Fondo tinklalapyje pradžios ir pabaigos datas. 
  • Valstybės remiamų paskolų teikimo pradžia pavasario semestrą skelbiama ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo (paprastai kovo mėnesį). 

Kas gali gauti valstybės remiamą paskolą?

•          pirmosios pakopos studentams (bakalauro studijos);

•          vientisųjų studijų studentams;

•          antrosios pakopos studentams (magistro studijos);

•          trečiosios pakopos studentams (doktorantūros studijos);

•          laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentams (rezidentūra, studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti).

Kam valstybės remiamos paskolos neteikiamos?

•          studentams, kurių bendra jau gautų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (14630 €). Šis limitas gali būti padidintas išskirtiniais atvejais (pvz. aukšta studijų kaina). Raštiškus studentų prašymus dėl limito didinimo nagrinėja Paskolų komisija. Prašymai dėl limito didinimo teikiami tik vieniems studijų metams prašymų-anketų paskolai gauti pildymo laikotarpiu. Kartu su prašymu studentas privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą dokumentą, kuriame nurodyta jo bendra metinė studijų kaina ir praėjusio semestro rezultatų vidurkis;

•          studentams, sustabdžiusiems studijas ar esantiems akademinėse atostogose;

•          studentams, nevykdantiems ar netinkamai vykdantiems savo įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar valstybės remiamas sutartis;

•          užsieniečiams, neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje. Leidimas nuolat gyventi – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą. Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas. Išsamesnė informacija – Migracijos departamento tinklalapyje. Paskolos teikiamos užsienio lietuviams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

Ar galiu gauti paskolą, jei studijuoju užsienyje?

Valstybės remiamos paskolos į užsienį studijuoti išvykusiems asmenims neteikiamos, išskyrus jeigu vykstate dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (pvz. ERASMUS programa).