Tuomet veterinarijos studijos kaip tik tau. Vilniaus kolegija vienintelė Lietuvoje siūlo Veterinarijos krypties studijas, kurias baigęs tapsi aukštos kvalifikacijos veterinarijos felčeriu.

Veterinarija – medicinos specialybė, susijusi su naminių ir laukinių gyvūnų sveikata, priežiūra, gydymu, prevencija bei gyvūninės kilmės maisto kontrole ir sauga. Šiandien veterinarijos specialistai dirba visame pasaulyje privačiose ir viešosiose veterinarijos įstaigose. Baigtos Veterinarijos studijos garantuoja ypač didelį veiklų pasirinkimą. Baigę studijas studentai galės dirbti smulkiųjų gyvūnų veterinarijos klinikose, stambiųjų gyvulių ūkiuose, privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, zooparduotuvėse, beglobių gyvūnų organizacijose, maisto ir veterinarijos laboratorijose, farmacijos įmonėse, o gal pradės savo verslą. 

Studijuoti Veterinariją galima valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Stojant į valstybės finansuojamą ir nefinansuojamą vietą (baigusiems 2024 m.) reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų (Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, bet kurio kito dalyko). Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (t. y. ne mažiau 16 balų). Daugiau informacijos stojantiesiems rasite: https://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/. Baigusiems 2024 mokslo metais, stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose sudaroma papildoma konkursinė eilė stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos. Antrąja konkursine eile galės naudotis stojantieji iš labai mažas pajamas gaunančių šeimų, ne vyresni kaip 25 m. našlaičiai, globotiniai, turintys 45 proc. ar mažesnį dalyvumo (darbingumo) lygį arba turintys sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygį, taip pat trumpųjų studijų absolventai ir turintieji bent 24 mėn. praktinės veiklos patirties. Praktine veikla laikoma ir karo tarnyba. Jiems bus keliami tokie patys akademinio pasirengimo reikalavimai, t. y. reikės būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus atitinkamu lygiu.

Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius.

Tapti profesionaliu veterinarijos specialistu padės Veterinarijos krypties studijų dėstytojai, kurie turi ilgametę darbo patirtį. Praktinių įgūdžių mokysies iš Lietuvoje geriausių veterinarijos gydytojų, veterinarijos įmonių įkūrėjų, kinologų, ūkininkų specialistų, felčerių specialistų, laborantų ir kitų veterinarijos srities profesionalų. Veterinarijos krypties studijos sudaro tik trys metai. Studijų planas sudėtas taip, kad būsimi veterinarijos felčeriai įgytų teorinių ir praktinių žinių. Veterinarijos studentai mokosi gyvūnų anatomiją ir fiziologiją, chirurgiją, ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių sveikatingumą, vidaus ligų propedeutiką, epidemiologiją, smulkiųjų gyvūnų priežiūrą, veisles ir slaugą, egzotinių gyvūnų sveikatingumo ypatumus, gyvūnų akušeriją ir reprodukciją, farmakologiją ir vaistų administravimą bei kitus veterinarijos dalykus.

Studentai taip pat atlieka gyvūnų augintinių ir ūkinių gyvūnų slaugos profesinės veiklos praktikas Vilniaus kolegijos veterinarijos klinikoje ir kitose veterinarijos klinikose, ūkiuose, veterinarijos farmacijos įmonėse, laboratorijose, veterinarijos parduotuvėse, bitynuose tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Vilniaus kolegijos veterinarijos klinika pritaikyta prie studijų proceso, o joje esanti moderniausia įranga ir veterinarijos gydytojai praktikai padeda studentams įgyti praktinius įgūdžius pagal studijuojamus dalykus. Praktikos metu studentai gautas teorinias žinias taiko atlikdami įvairias praktines užduotis. Praktikos metu studentai susipažįsta su įvairiomis darbo specifikomis, gali labiau suprasti darbdavio reikalavimus bei rinkos poreikį.

Būsimi veterinarijos felčeriai mokosi profesionaliai asistuoti veterinarijos gydytojui chirurginių operacijų metu, parengti gyvūnus medicininėms procedūroms bei tyrimams, suteikti pirmąją pagalbą, įvertinti klinikinę gyvūno būklę ir negalavimus. Studijų metu studentai mokosi apie pašaro sudėtį, jo taikymą gyvūnui pagal jo rūšį, amžių, lytį, veislę ar sveikatos problemas.

Baigę šias studijas studentai geba paskirti gyvūnų priėmimo laiką, priimti gyvūnus į kliniką ir užtikrinti, kad gyvūnu bus tinkamai pasirūpinta; atlikti finansines operacijas po konsultacijos ar gydymo, parduoti atitinkamus produktus; prižiūrėti veterinarijos kliniką, tinkamai parengti klinikos aplinką, instrumentus, įrankius ir medžiagas; parengti pacientus medicininėms procedūroms bei tyrimams; suteikti pirmąją pagalbą, įvertinti klinikinę gyvūno būklę, palaikyti pagrindines gyvybines funkcijas ir atlikti pirminę diferencinę diagnostiką; suteikti gyvūnui priežiūrą, atpažinti ir apibūdinti ligų pasireiškimo būdus ir jų eigą, klinikinių požymių sunkumą; prižiūrėti gyvūno gijimą, suteikti gyvūnui būtiną pooperacinę priežiūrą; paimti kraujo, šlapimo ir kitus mėginius laboratoriniams tyrimams ir juos ištirti; parengti diagnostinę vaizdo įrangą, medžiagas ir patį gyvūną vaizdo diagnostikai; asistuoti  veterinarijos gydytojui atliekant gyvūno rentgeno tyrimą; tinkamai parengti gyvūnus, kad veterinarijos gydytojas galėtų atlikti medicinines procedūras ar tyrimus; veterinarijos gydytojo pavedimu saugiai ir efektyviai atlikti kai kurias klinikines diagnostines ir gydomąsias procedūras; asistuoti veterinarijos gydytojui chirurginių procedūrų metu, jo pavedimu atlikti nesudėtingas operacijas; parinkti tinkamas priemones ir prižiūrėti gyvūną pooperaciniu laikotarpiu; parengti anestezijos įrangą ir priemones atitinkamai anestezijos procedūrai atlikti; parengti gyvūną anestezijai, asistuoti veterinarijos gydytojui vykdant ir palaikant anesteziją; apskaičiuoti veterinarijos gydytojo paskirtą vaisto dozę ir suduoti ar įvesti ją gyvūnui; tinkamai laikyti ir saugoti veterinarinę dokumentaciją, racionaliai atlikti skaičiavimus, tvarkyti veterinarinių preparatų apskaitą.

Veterinaro profesijoje labai svarbu mokėti bendrauti ir su klientu ir su pacientu (gyvūnu), todėl studentai mokosi ne tik specializuotus studijų dalykus, bet ir bendruosius: profesinę etiką ir komunikaciją, specialybės kalbą ir akademinį raštingumą. Tik tinkamai bendraudami veterinarijos specialistai įgyja gyvūno pasitikėjimą, dėl ko lengviau atlikti tam tikras procedūras, fiksuoti gyvūną apžiūros metu, labiau įsigilinti į gyvūno poreikius. Taip pat nemažiau svarbus bendravimas ir su gyvūno savininku. Todėl studentai mokomi tinkamai konsultuoti gyvūno savininką, perduoti veterinarijos gydytojo paaiškinimus klientui, kaip prižiūrėti sergantį gyvūną namuose, išduoti klientams vaistus, paskirtus veterinarijos gydytojo, ir paaiškinti, kaip tinkamai ir saugiai juos naudoti ir saugoti.

Visame pasaulyje prie sparčiai populiarėjančio ekologiško ir sveiko ūkininkavimo taip pat savo žiniomis galės prisdėti ir veterinarijos felčeriai. Studijų metu studentai mokosi zoonozės ir maisto higienos bei mikrobiologijos dalykus. Paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu studentai įgyja žinių apie gyvūninės kilmės maistą, geba įvertinti gyvūninės kilmės žaliavos, pusgaminio ar produkto kokybę, mokosi taisyklingos mėginio paėmimo procedūros, mikroorganizmų plitimo prevencijos būdus.

Vilniaus kolegijoje jau studijų metais studentai gali prisidėti prie pagalbos gyvūnams ir jų gerovės. Studentai kviečiami į įvairius renginius, mokslines praktines konferencijas (pavyzdžiui, Gyvūnų gerovės diena, Šuns diena, Šv. Pranciškaus globėjo diena, “Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai” ir t.t.), kurių metu kartu su dėstytojais ruošia edukacinius pranešimus, konsultuoja gyvūnų laikytojus, rengia mokomuosius plakatus, lankstinukus. Studentai taip pat turi puikią galimybę atlikti kartu su dėstytojais taikomuosiu mokslinius tyrimus, o gautus rezultatus panaudoti konsultuojant klientus ar rašant mokslinį – tiriamąjį darbą.

Vilniaus kolegija taip pat stengiasi motyvuoti studentus. Gerai besimokantys studentai gali gauti stipendiją studijuodami valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Neturintiems akademinių skolų studentams pagal studijų rezultatus gali būti skiriamos skatinamosios arba papildomos stipendijos. Pažangiausi studentai gali pretenduoti į Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas.

Studentai, studijuodami Vilniaus kolegijoje, gali dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų programoje. Studentai turi galimybę dalinėms studijoms arba praktikoms išvykti į įvairias užsienio šalis. Studentai, dalyvaudami ERASMUS+ programoje, įgyja tarptautinės patirties, susipažįsta su užsienio veterinarijos klinikų darbo metodais, patobulina užsienio kalbos įgūdžius, susipažįsta su naujomis šalims bei jų kultūromis, susiranda draugų iš viso pasaulio.

Lietuvoje vis daugiau žmonių ima laikyti ir globoti įvairiausius gyvūnus. Visiems jiems reikia veterinarijos specialisto pagalbos. Vilniaus kolegijos Veterinarijos krypties studijų programos dėstytojai padės tau įgyti žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos pritaikysi padėdamas gyvūnams. Juk gyvūnų gerovė yra labai svarbi.