Žemės ūkio studijos atveria duris į įvairius karjeros kelius. Galite dirbti tokiose srityse kaip augalininkystė, gyvulininkystė, žemės ūkio verslas, žemės ūkio tyrimai ir kt.

Šiuolaikinis žemės ūkis susiduria su iššūkiais, susijusiais su tvarumu, klimato kaita ir išteklių tausojimu. Studijuodami Agroverslo technologijas galite sužinoti apie tvarią ūkininkavimo praktiką, kuri sumažina poveikį aplinkai. Tokios sritys kaip tikslusis ūkininkavimas, ekologinis žemės ūkis ir integruotas kenkėjų valdymas yra labai svarbūs tvariai ateičiai. Žemės ūkis yra glaudžiai susijęs su kaimo bendruomenėmis, baigę studijas galite prisidėti prie vietos bendruomenių plėtros ir ekonomikos augimo.

Žemės ūkis nėra vien tradicinis ūkininkavimas. Tai dinamiška sritis, apimanti technologijas ir naujoves. Jame dominuos technologijos, pagrįstos dirbtiniu intelektu, robotizacija. Jau dabar tikslioji žemdirbystė, dronai su hiperspektrinėmis kameromis padeda inovatyviems ūkiams auginti tvarų derlių, daugelis agroverslo procesų stebimi ir valdomi naudojant ūkio valdymų programas. Išmanus žemės ūkis sukuria potencialias galimybes ūkyje vykdomus procesus stebėti, analizuoti ir priimti efektyvius sprendimus. Tačiau visiems šiems procesams yra būtinos specifinės kompetencijos. 

Reaguodama į šio sektoriaus pokyčius Vilniaus kolegija nuolat atnaujina studijų programas. 

Vilniaus kolegija – aukštojo mokslo nacionalinių reitingų lyderė, turinti daugiau nei 6,5 tūkst. studentų, 500 dėstytojų ir net 39 koleginių studijų programas, organizuojamas septyniuose fakultetuose. Studentai gali rinktis 3 metų trukmės nuolatines dienines arba nuolatines sesijines (pasirinkus nuolatines sesijines studijas, atskirose programose yra galimybė studijuoti anglų kalba ir nuotoliniu būdu) studijas, po kurių įgyjamas profesinio bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir profesinė kvalifikacija. Kolegijoje ypatingas dėmesys skiriamas praktiniams įgūdžiams, aktyviai bendradarbiaujama su daugiau nei 270 užsienio aukštųjų mokyklų iš 40 pasaulio šalių, kuriose studentai turi galimybę atlikti tarptautinius mainus. Profesinės veiklos praktikas gali atlikti įvairiose ES šalių laboratorijose, įmonėse, ūkiuose.

Daugelis nustemba, kad Vilniaus kolegijoje galima pasirinkti studijų programas, susijusias su žemės ūkiu. Šios studijų krypties studijos vykdomos kolegijos Agrotechnologijų fakultete. Fakultetas vykdo 5 studijų programas, naujausia iš jų Agroverslo technologijos. Ši studijų programa parengta Vokietijos Anhalto aukštosios žemės ūkio mokyklos Žemės ūkio studijų programos pagrindu.

Studijuoti Agroverslo technologijas galima valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Stojant į valstybės finansuojamą ir nefinansuojamą vietą (baigusiems 2024 m.) reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų (Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, bet kurio kito dalyko). Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (t. y. ne mažiau 16 balų). Daugiau informacijos stojantiesiems rasite: https://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/. Baigusiems 2024 mokslo metais, stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose sudaroma papildoma konkursinė eilė stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos. Antrąja konkursine eile galės naudotis stojantieji iš labai mažas pajamas gaunančių šeimų, ne vyresni kaip 25 m. našlaičiai, globotiniai, turintys 45 proc. ar mažesnį dalyvumo (darbingumo) lygį arba turintys sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygį, taip pat trumpųjų studijų absolventai ir turintieji bent 24 mėn. praktinės veiklos patirties. Praktine veikla laikoma ir karo tarnyba. Jiems bus keliami tokie patys akademinio pasirengimo reikalavimai, t. y. reikės būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus atitinkamu lygiu.

Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius.

 

Žemės ūkis ir su juo susijusios veiklos pasižymi dideliu įvairiapusiškumu, reikalingi ir įvairaus profilio specialistai. Tvaraus žemės ūkio sektoriaus vystymasis, neatsiejamas nuo kokybiško naujai diegiamų agrarinės aplinkosaugos priemonių taikymo, aplinkosauginių, ekonominių ir socialiniams žemės ūkio sektoriaus pokyčių ypač tvarios aplinkos suvokimo. Gamtinės aplinkos požiūriu tvarus ūkininkavimas yra itin svarbus dabartinių ir būsimųjų kartų aprūpinimui saugiais maisto produktais. Tai ir paskatino vykdyti Agroveslo technologijų studijų programa kurios absolventai geba: Pasirinkti inovatyvias augalų ir gyvūnų auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, tausoti esamus gamtos resursus, biologinę įvairovę; Tinkamai laikyti augalinę ar gyvūninę produkciją, vykdyti pirminį perdirbimą ir paruošimą realizacijai, parinkti tinkamą žaliavą, modernią įrangą diegiant maisto produktų technologijas; Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti žemės ūkio subjektų veiklą, pagrindinių žemės ūkio produktų gamybos procesus, numatyti ir parinkti veiklos finansavimo šaltinius, kreditavimo formas, investicinius (inovacijų) žemės ūkio ar kaimo plėtros projektus.

Pažangus žemės ūkis remiasi ne tik inovatyviomis technologijomis, gaminant aukštos kokybės, didelės maistinės ir biologinės vertės žemės ūkio produktą, be tvarios aplinkos principų supratimo žemės ūkio sektorius nesugebės palaikyti uždarus biologinius ciklus, didinti dirvožemio derlingumą, taupyti materialinius ir energetinius išteklius. Pastaruoju metu daug kalbama apie žmogaus poveikį gamtai bei jo veiklos pasekmes, o žemės ūkis pristatomas kaip vienas taršiausių sektorių Lietuvoje, tačiau taikant gamtai palankų ūkininkavimą, tinkamai paruoštas specialistas gali būti vienas iš pagrindinių šios problemos sprendimo būdų.

Siekiant ekonomiškai efektyvaus ir konkurencingo žemės ūkio, pagrįsto mažesnį poveikį aplinkai darančiu ūkininkavimu į Agroverslo studijų programą įtrauktos specializacijos, Žaliasis kursas, bei Tvaraus ūkininkavimo sistemos. Žaliasis kursas - žemės ūkio skaitmeninimo sprendimai ir žaliųjų inovacijų taikymas augalininkystės, gyvulininkystės, maisto gamybos, gyvūnų gerovės sektoriuose. Tvaraus ūkininkavimo sistemos - tvari žemės ūkio produktų gamyba skirtingose organinės žemdirbystės sistemose, veiksmingas išteklių naudojimas pereinant prie saugaus žemės ūkio produkto kūrimo.

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje daugėjo iniciatyvų kurti vietinio maisto rinką, pagrįstą trumpomis žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėmis, plėtojant įvairius produktų tiesioginių pardavimus. Tačiau tik labai nedidelė dalis ūkininkų, kooperatyvų ir žemės ūkio bendrovių vykdo pirminį ar antrinį savo gaminamos produkcijos perdirbimą. Trumpų žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinių plėtojimą stabdo įvairios kliūtys, pvz.: žinių, iniciatyvos ir įgūdžių trūkumas, siekiant pradėti naują veiklą. 

Specializuotos studijos padės absolventams lanksčiai prisiderinti bei daryti poveikį besikeičiančiai rinkai.  Taisudarys prielaidas įgyti konkurencinį pranašumą šios studijų programos absolventams. 

Praktiniams įgūdžiams ugdyti yra numatytos praktikos: Kompiuterinės ūkio valdymo programos praktika – skirta ūkių procesų valdymui, ūkinės veiklos duomenų apdorojimui, sisteminimui, veiklos analizei,  ataskaitų parengimui. Žemės ūkio skaitmeninės technologijos praktika suteikia žinių apie tvarius maisto produktus, maisto tiekimo grandinių organizavimo aspektus, bioekonomikos principais paremtą maisto produkto kūrimą. Agrochemijos praktika - suteikiama žinių ir praktinių gebėjimų apie ėminių ėmimą, bandinių ir mėginių paruošimą cheminei analizei, prietaisų parinkimą, priežiūrą bei saugų jų naudojimą, tyrimo metodo parinkimą, vandens, dirvožemio, augalininkystės bei gyvulininkystės žaliavų ir produkcijos kokybės tyrimų atlikimą ir tyrimų rezultatų įvertinimą. Profesinė praktika I - Analizuojami sėjos parametrai, planuojamas tręšimas, vertinamas pasėlio piktžolėtumas, kenkėjų ir ligų paplitimas pasėlyje. Profesinė praktika II - Analizuojama augalinės ar gyvūninės žaliavos laikymo aplinka, paruošimas perdirbimui, realizacijai. Baigiamoji praktika - atliekama agroverslo įmonėje (ūkyje), įsisavinami veiklos valdymo metodai. Analizuojamos augalų ar gyvūnų auginimo technologijos, vertinamos sandėliavimo, žaliavos laikymo technologijos, realizacija.

Absolventai dirba tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, su žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio verslo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose, gali plėtoti savo verslą.

Vykdomos Nuolatinės (dieninės, nuotolinės) studijos. Nuotolinės studijos vyksta pagal nuolatinių studijų tvarkaraštį vaizdo konferencijų būdu ir virtualioje mokymosi aplinkoje. 

Pagrindinė studentų tarptautinių studijų priemonė yra Erasmus+ mobilumo programa,   studentams suteikianti galimybę dalį studijų rezultatų pasiekti užsienio šalių aukštosiose mokyklose ar institucijose pagal iš anksto suderintą studijų sutartį. Per 3 metų studijų laikotarpį studentai 12 mėn. gali studijuoti arba atlikti praktiką užsienio šalyse.

Studentai pripažįsta, kad dalinės studijos užsienyje suteikia naujų profesinių žinių ir gebėjimų, darbo tarptautinėje aplinkoje įgūdžių, yra puiki galimybė tobulinti užsienio kalbos vartojimo įgūdžius, turtinti profesinį žodyną. Studijos užsienyje ne tik suteikia naujų teorinių žinių, praktinės patirties, bet praplečia studento akiratį, sudaro galimybes lyginti studijas, užmegzti profesinių kontaktų. Studentai susipažįsta su šalies kultūra, sugrįžta su naujomis idėjomis ir patirtimis.

            Gerai besimokantys studentai gali gauti stipendiją. Studentams studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir neturintiems akademinių skolų pagal studijų rezultatus gali būti skiriamos skatinamosios stipendijos.  Studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose gali būti skiriama papildoma 200 Eur. tikslinė skatinamoji stipendija, kurią skiria Žemės ūkio ministerija.
Studentams, priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti skiriama  Studijų stipendija. Ją tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o gauna surinkę aukščiausius vidurinio ugdymo programų balus. Pažangiausi studentai gali pretenduoti į Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendiją.

            Fakultete yra bendrabutis, kuriame apgyvendinami visi norintys studentai. Jame veikia nemokamas interneto ryšys, sudarytos puikios buities sąlygos. Bendrabutis yra šalia fakulteto, netoli miesto centras. 

            Žemės ūkio sektorius yra labai tradicinis, todėl jaunimas, kuris sugebės įsisavinti pažangias technologijas, išmoks jomis naudotis ir supras jų vertę, turės didžiulį konkurencinį pranašumą visos Europos kontekste. Agroverslo technologijų studijų programos pokyčiai grindžiami naujų žemės ūkio produktų ir paslaugų poreikiu. 

Nesvarbu, ar domitės didelio masto ūkininkavimu, trumposiomismis maisto grandinėmis  ar miesto žemdirbyste, kiekvienas rasit jums patinkančią sritį.

Atminkite, kad žemės ūkio studijos neapsiriboja tradiciniu ūkininkavimu. jis apima platų spektrą temų kaip žemės ūkio verslą, žemės ūkio ekonomiką, gyvybės mokslus ir aplinkos politiką. Taigi, jei jus domina mokslo, technologijų ir gamtos sankirta, apsvarstykite galimybę ištirti šią žavią sritį!