Kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Ginta Gerikaitė pasibaigusiems studijų metams turi daug apibūdinimų.

Šiaulių valstybinės kolegijos fakultetui vadovaujanti Ginta Gerikaitė 2020–2021 studijų metus vadina nenumatytų pokyčių, greitos reakcijos ir persiorientavimo, bendravimo formų įvairovės, mokymosi, kūrybiškumo, išradingumo, susitelkimo, aktyvesnės vidinės ir išorinės komunikacijos, naujai įgytos patirties metais. Dekanė pabrėžia, kad šis laikas visiškai nesuteikė galimybės sustoti.

Patirtys paskatino greitesnį pasirengimą pokyčiams

Kaip pasakoja Ginta Gerikaitė, 2019–2020 studijų metų patirtis parodė, kad reikia ruoštis mišraus būdo studijų procesui: kadangi pirmakursiams pradėti studijų metus buvo numatyta rugsėjo 14 dieną, vadinasi, reikėjo tikėtis ir daugiau pokyčių.

Svarbiausia buvo garantuoti saugų studijų procesą, jį vykdyti laikantis numatytų terminų. Nerimą ir rūpestį kėlė praktinių užsiėmimų, praktikų organizavimo galimybės ir reikalavimai, kurie priklausė nuo įvairiausių nuolat besikeičiančių rekomendacijų ir ribojimų ne tik pačiame Sveikatos priežiūros fakultete, bet ir asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, kosmetologijos paslaugas teikiančiose įstaigose.

Pasibaigus studijų metams galima konstatuoti, kad vidinės ir išorinės komunikacijos atsakingumas, lankstumas, supratingumas ir išmintingumas leido vykdyti studijų procesą koreguojant terminus ir sėkmingai jį pabaigti. Įgyvendintos ir neformalaus mokymo veiklos. 

Ko išmokė karantinas?

Karantino ir jo nulemtų ribojimų laikotarpis paskatino keisti daugybę nusistovėjusių įpročių Pavyzdžiui, posėdžiai, pasitarimai, konferencijos, diskusijos ir kiti renginiai imti organizuoti nuotoliniu būdu, tai leido sutaupyti ir lėšų, ir laiko. Ne kartą yra buvę atvejų, kai renginiai Vilniuje trunka 45 minutes ar iki 1 valandos, o kelionei į juos tenka skirti vos ne 6 valandas.

2020 m. balandį turėjusi vykti tradicinė tarptautinė konferencija ,,Sveikata. Visuomenė. Mokslas“ buvo perkelta į spalį. Nors Lietuvoje ir galiojo karantinas, konferenciją pavyko suorganizuoti nekeičiant terminų. Numatytas naujas formatas pasiteisino, inovatyvų renginį pozityviai įvertino socialiniai partneriai iš užsienio šalių ir Lietuvos. Fakulteto dėstytojai labai aktyviai dalyvavo įvairiuose kitų institucijų organizuotuose nuotoliniuose renginiuose. Be to, nenutrūko tradicija bendruomenę pakviesti ir į kitus kiekvienais metais vykstančius Sveikatos priežiūros fakulteto renginius. Nuotoliniu būdu surengti Tarptautinei studentų dienai skirti renginiai, labai gerai besimokančių studentų susitikimas, Tarpušvenčio pusryčiai.

Nuotoliniu būdu organizuotos ir Alumnų dienos. Dekanė džiaugiasi, kad Sveikatos priežiūros fakultetas alumnams įdomus nuolatine komunikacija, grįžtamuoju ryšiu, tradicijų puoselėjimu ir viešinimu. Alumnai mielai priima kvietimus dalyvauti paskaitose, įvairiose veiklose: recenzuoja darbus, dalyvauja kvalifikavimo komisijose, padeda tobulinti studijų programas. Jie maloniai nustemba pamatę studijų bazės pokyčius. Alumnai daug informacijos gauna iš dabartinių studentų – vyksta intensyvus nuolatinis domėjimasis fakulteto akademine veikla.

Ginta Gerikaitė konstatuoja, kad išskirtinis šių studijų metų akcentas buvo studentų ir dėstytojų savanoriška veikla, teko motyvuoti studentus, atliepti socialinių partnerių lūkesčius. Kadangi nuotolinis darbas, ypač jo pradžioje, kėlė daug klausimų, studijų procese buvo svarbu dalintis patirtimi ir įgūdžiais.

Atsakinga nuotolinių studijų stebėsena, kurią vykdė Sveikatos priežiūros fakulteto tarybos nariai, buvo viešinama išplėstiniuose posėdžiuose. Pateiktos rekomendacijos naudingos tiek fakulteto vadovybei, tiek kiekvienam dėstytojui. Akademinė veikla vyko numatytais terminais, tik planuojant kitaip laiką (buvo rengiama vienos iš krypčių savianalizė ir parengta suvestinė, parengta ketinama vykdyti Odontologinės priežiūros programa ir kt.).

Atradimai ir praradimai

Kiekvieno studento santykis su studijomis, praktikomis ir apskritai visu studijų laikotarpiu priklausė nuo jo požiūrio, gebėjimų, emocijų valdymo ir patirties. Studentai patyrė nemažai išbandymų: pasitikrino atsakingumą ir pareigingumą dalyvaudami nuotoliniuose užsiėmimuose, įsivertino gebėjimą planuoti savarankiško darbo laiką, derinti studijas su artima jiems aplinka, įgijo bendravimo nuotoliniu būdu, savanoriškos veiklos, dalyvavimo profesiniuose konkursuose, konferencijose ir kituose renginiuose patirties. Buvo nemažai galimybių atsiskleisti kūrybiškumui, smalsumui, lankstumui, kritiniam mąstymui.

Didžiausias praradimas – komunikacija kontaktiniu būdu, kurią nuotolinis bendravimas gali pakeisti tik iš dalies: tokių būta ir praktinių užsiėmimų nuotoliniu būdu (be kontakto, pacientų ir klientų), profesinės veiklos praktikų, nuotoliniu būdu atlikta dalis taikomųjų tyrimų. Vis dėlto dekanė patikina, kad, vadovaujantis rekomendacijomis ir derinant studijų grafikus, visose programose numatyti studijų rezultatai buvo pasiekti.

Fakulteto dėstytojų nuotaikas iššūkių kupinais metais nulėmė jų požiūris ir pasirengimas pokyčiams. Jei požiūris visada būdavo pozityvus, tai toks ir išliko arba net sustiprėjo, jei ne, pasitaikė visokių nuotaikų.

Dauguma dėstytojų dirbo labai atsakingai, demonstravo pareigingumą, organizuotumą, kūrybiškumą, lankstumą nuotolinių ir mišrių studijų metu. Kolegos nustebino naujais dėstymo ir praktinių užduočių, taikomųjų tyrimų metodais, teikė pasiūlymų fakulteto vadovybei. Socialinio darbo studijų programos praktikoje pradėta taikyti supervizija. Dėstytojai aktyviai dalyvavo dalykinės ir pedagoginės kvalifikacijos kėlimo renginiuose, išorinėje ekspertinėje ir konsultacinėje veikloje, tarptautinių organizacijų renginiuose, rengė studentus profesiniams konkursams (pavyzdžiui, Socialinio darbo studijų programos studentai profesinio meistriškumo konkurse užėmė 1 vietą), bendradarbiavo su socialiniais partneriais ir kt.

Visus metus Sveikatos priežiūros fakultetas skyrė daug dėmesio išorinei komunikacijai, reagavo į miesto ir viso regiono lūkesčius. Dekanė pabrėžia, kad fakulteto bendruomenė buvo aktyvi, veržli, lanksti, ne tik stebinti, bet ir dalyvaujanti. Vykdant neformalų mokymą reikėjo prisitaikyti prie klausytojų darbo laiko ir kitų poreikių.

Apibendrindama pokalbį, dekanė Ginta Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenei ir visiems, skaitantiems šį tekstą, pirmiausia linki sveikatos, saugumo ir budrumo gyvenant ir dirbant kitokiomis sąlygomis, prasmingo poilsio ir įdomių atostogų. Dar vienas palinkėjimas – reflektuoti šių studijų metų patirtį, teigiamai vertinti pokyčius ir būti atviriems naujoms idėjoms, išlaikyti polinkį keistis.