Benas Babrauskas – jaunas reperis, muzikos pasaulyje žinomas LiEX slapyvardžiu. Dar iki sprendimo imtis savos kūrybos gyvenimas jam suteikė galimybę iš arti išvysti vieną savo muzikos dievaičių. Tiesa, anuomet užsienyje dirbęs vaikinas dar tik ieškojo savęs ir bandė suprasti, ko nori iš gyvenimo. Dabar jau žino, todėl nedvejodamas šalia muzikos pasirinko kibti į mokslus, susijusius su dar viena jo aistra – automobiliais.

Paskatino patirtis užsienyje

„Muzika mane lydėjo nuo pat vaikystės. Namie visada grodavo džiazas, namus tvarkydavomės su muzika, o mokykloje visuose renginiuose sėdėdavau už garsisto“, – pasakoja Benas. Tiesa, minčių dėl savo kūrybos paauglys neturėjo.

Viskas pakrypo kita linkme po gyvenimo tarpsnio užsienyje. Šiauliuose gimęs, Radviliškyje ir Vilniuje augęs Benas po abitūros patraukė į užsienį padirbėti. Jis prisipažįsta iki tol išgyvenęs sunkų laikotarpį: nors buvo įstojęs į Kauno technikos kolegiją, nepasirodė nė vienoje paskaitoje. „Supratau, kad man reikia labiau susipažinti su savimi, atsikratyti visko, ką buvau pridaręs, ir sumaniau, kad iš pradžių tiks Vokietija. Vėliau pakeliavau po didžiąją dalį Europos, o paskutinė stotelė buvo Islandija“, – sako Benas.

Sprendimas davė vaisių: vaikinas rado darbą, kuris padėjo apsispręsti, kuria kryptimi pasukti karjerą. Jis įsidarbino komandoje, ruošiančioje scenas įvairiems koncertams. Prasidėjo turai po Vokietiją, Prancūziją, Olandiją. Lietuviui teko išskirtinė galimybė prisidėti prie pasaulinio Juice WRLD ir Nicki Minaj turo po Europą. JIs atliko parengiamuosius darbus prieš koncertus. Smagiausia, anot Beno, kad šis atlikėjas yra vienas mėgstamiausių jo muzikantų.

Būdamas greta muzikos pasaulio atstovų, jaunuolis sako supratęs, kad muzikos kūrimu norėtų užsiimti ir pats.

„Gyvenimas praeitimi yra melas“

Beną žavėjo reperiai, bet savo kūrybą įsivaizdavo kitaip nei standartinį repą. „Nenorėjau repuoti apie nieką, norėjau žaismingesnio dalyko: kurti su šiek tiek ironijos, sarkazmo, bet kartu perduoti žinutę“, – teigia Benas, savo muzikinę karjerą pradėjęs prieš trejus metus. Didžiausio pasisekimo kol kas iš jo išleistų kūrinių sulaukė prieš metus pasirodžiusi daina „Trippin'u Bahamuose“ – daugiau nei 200 tūkst. perklausų.

Jis atviras: daug dainų dar slypi stalčiuose, laukia savojo momento, mat vaikinas sau kelia aukštus tikslus, yra savikritiškas. „Kol kas išleista apie 15 dainų, o sukurtų yra dar apie 50“, – teigia. Vaikinas paaiškina ir savo slapyvardžio LiEX reikšmę: „Kai nutinka blogų dalykų, žmonės visada galvoja, kaip praeityje buvo gerai. Bet aš manau, kad gyvenimas praeitimi dažniausiai yra kaip melas, buvusį gyvenimą reikėtų pamiršti. Vadovaudamasis tokia mintimi, taip ir pasivadinau.“

Studijos Šiauliuose – dėl kelių priežasčių

Į gimtinę Benas sugrįžo prieš metus ir šalia muzikos kibo į mokslus Šiauliuose. „Kai jau išsilaksčiau, suaugau į protą, sugalvojau, kad man laikas studijuoti“, – tikina jis. Šįsyk tvirtai žinojo, kad savo ateitį norėtų skirti ir automobiliams. Anot pašnekovo, susidomėjimas jais augo nuo vaikystės: šeimoje automobilius keisdavo labai dažnai, namuose turėjo vairavimo simuliatorių, o prie kartingo vairo pats Benas pirmą sykį sėdo 7 metų, 11 metų jau mokėjo vairuoti mašiną. Pasirinkimas studijuoti Saulės mieste buvo nulemtas kelių veiksnių. Pagyvenęs Lietuvos sostinėje ir paragavęs Europos didmiesčių kasdienybės, Benas sako supratęs, kad jam norisi ramesnio gyvenimo tempo. „Visada siekdavau pritapti prie žmonių, man reikėdavo didelio miesto šurmulio ir t. t. Kai išvažiavau į užsienį, pabuvau didžiuosiuose miestuose, tokiuose kaip Berlynas, Hamburgas, Amsterdamas, supratau, kad nėra taip jau šaunu kiekvieną mielą dieną gyventi didžiuliame šurmuly, kur vien kelionei į darbą ir iš jo per dieną sudegini apie 4 valandas. Juk mūsų laikas yra neįkainojamas. Galiausiai supratau, kad man labiau patinka ramybė, gal net vienatvė. Be to, Šiauliai yra visai netoli Radviliškio, iki kolegijos nuvažiuoti man užtrunka tik apie 20 minučių“, – atvirauja jaunuolis.

Kita rimta paskata studijuoti Šiauliuose tapo skiriama tikslinė stipendija. Šiaulių valstybinėje kolegijoje pasirinkęs Automobilių techninio eksploatavimo specialybę ir patekęs į valstybės finansuojamą vietą, jis gauna stipendiją, kurią tam tikroms studijų kryptims yra numačiusi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. „Aš nesu iš tų, kurie prašytų tėvų pagalbos finansiškai, o mokytis nuolatinėse studijose ir dar dirbti būtų sudėtinga Vilniuje ar Kaune. O Šiauliuose siūlo stipendijas po 200 eurų. Tai man buvo naujiena ir didelis pliusas“, – džiaugiasi jis. Trečiasis privalumas – nedidelės studentų grupės, užtikrinančios kur kas daugiau dėmesio iš dėstytojų.

Be to, pasak Beno, tuo, kad Šiauliuose ar kituose mažuose miestuose nėra ką veikti laisvalaikiu, skundžiasi tik tie, kurie ir nenori nieko veikti: „Skundžiasi tie, kuriems yra gerai nieko nedaryti, apie nieką negalvoti. Ypač skundžiasi tie, kuriems tėvai už viską sumoka ir nereikia dirbti, sukti galvos. Aš pats antrą semestrą mokiausi, dirbau, buvo laikas, kai labai mažai miegojau... Bet spėdavome ir su draugais kažkur išvykti. Jei tikrai nori, gali sugalvoti, ką paveikti, kur nueiti. Viskas priklauso nuo vaizduotės.“

Ir nors kai kam gali pasirodyti, kad muzikavimas ir automobilių remontas yra sunkiai suderinami dalykai, Benas skuba paneigti: „Automobiliai ir muzika sutampa! Visi mėgstame mašinoje dainuoti mėgstamiausias dainas. Kartais atrodo, kad tam tikrai dienai reikia tam tikros dainos, bet tu jos nerandi, tad kai kurias sukuri tiesiog automobilyje.“

Tiks­li­nės sti­pen­di­jos – net septynių stu­di­jų pro­gra­mų studentams!

2021–2022 m. m. Eko­no­mi­kos ir ino­va­cijų mi­nis­te­ri­ja pir­ma­kur­siams, re­gio­ni­nė­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se pa­si­rin­ku­siems in­žine­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos pro­gramas ir įsto­ju­siems į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą vie­tą, skirs tiks­li­nes 200 Eur ska­ti­na­mą­sias sti­pen­di­jas vi­są stu­di­jų lai­ko­tar­pį.

Šiau­lių vals­ty­bi­nei kole­gi­jai (ŠVK) pa­skir­tos 48 sti­pen­di­jos. Jos pa­gal po­rei­kį bus iš­skirs­ty­tos net 7 stu­di­jų pro­gra­mų pir­ma­kur­siams, stu­dijuo­jan­tiems vals­ty­bės finan­suo­ja­mo­se vie­to­se.

Pre­ten­duo­ti jas gau­ti galės In­for­ma­ci­nių sis­te­mų tech­no­lo­gi­jos, Mul­ti­me­dijos tech­no­lo­gi­jų, Prog­ramų sis­te­mų, Au­to­ma­ti­kos ir elekt­ros in­ži­ne­ri­jos, Au­to­mo­bi­lių tech­ni­nio eksploa­ta­vi­mo, Au­totranspor­to elekt­ro­ni­kos ir Gamybos in­ži­ne­ri­jos pro­gramų stu­den­tai.

Sto­jan­čiuo­sius ŠVK kon­sul­tuo­ja te­le­fo­nais: 8 615 97 114, (8 41) 52 50 51, el. pa­štu priemimas@svako.lt ar­ba ko­le­gi­jos centri­niuo­se rū­muo­se (Auš­ros al. 40, Šiau­liai).

Pag­rin­di­nis bend­ro­jo priė­mi­mo eta­pas vyksta iki rugp­jū­čio 5 dienos 12 va­lan­dos, pra­šymai stu­di­juo­ti tei­kia­mi www.la­mab­po.lt in­for­maci­nė­je sis­te­mo­je. Rugp­jūčio 13–16 die­no­mis vyks pa­pil­do­mas priė­mi­mas.