KVK Pedagogikos katedra puoselėja gilias ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų rengimo tradicijas. Visame Vakarų Lietuvos regione sėkmingai dirba kolegijoje parengti pedagogai.

Aukštojoje mokykloje studentams, atsižvelgus į jų poreikius, sudaromos galimybės pasirinkti studijų formą (nuolatinę ar nuolatinę sesijinę), įsidarbinusiems ugdymo įstaigoje, skiriamas laisvas paskaitų lankymas.

Studijų procesas nuolat tobulinamas. Studijų metu studentai įgyja patyriminio ugdymo  - STEAM metodų taikymo patirties. Kolegijoje įsteigta Metodikų laboratorija, kurioje studentai gali išbandyti naujausias ugdymo priemones: šviesas keičiančią šviesos lentą su spalvotu smėliu, edukacines  bitutes – robotus „Bee-bot“, mokosi atlikti eksperimentus, numatyti ir paaiškinti vaikams užduotis ir pan. Dėstytojai paskaitas paįvairina grupinėmis kūrybinėmis užduotimis su emocinio intelekto ugdymo ir kt. priemonėmis.

  Studijos praturtinamos išvykstamosiomis paskaitomis ir išvykstamaisiais egzaminais baziniuose darželiuose. Pavyzdžiui 2019 m. gegužės 16 d. KVK Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos IPP8-1 grupės studentai lankėsi Klaipėdos Marijos Montessori mokykloje-darželyje. Šioje ugdymo įstaigoje vyko 4 ak. val. trukmės praktinė veikla tema „Pažinimo kompetencijos ugdomosios aplinkos ir priemonių ypatumai organizuojant ugdymą pagal Marijos Montessori ugdymo sistemą“.

Studentams paskaitas skaito Latvijos, Lenkijos, Anglijos, Portugalijos, Turkijos, Amerikos aukštųjų mokyklų pedagogai. Lektoriai padeda studijų metu būsimiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams įgyti tarptautinės pedagoginės patirties. Taip pat Pedagogikos katedroje studijuoja pagal ERASMUS programą atvykę studentai iš Turkijos, Ispanijos, Portugalijos. Kuriama tradicija - bendros paskaitos su Lietuvos studentais.

Studijose skatinamas pedagoginis kūrybiškumas – vaizduojamosios raiškos studentų darbų parodos organizuojamos įvairiose Klaipėdos valstybinės kolegijos viešose erdvėse. Kūrybiniai projektai keliauja ir į Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, pavyzdžiui studentų dabų paroda Klaipėdos lopšelyje – darželyje „Čiauškutė“. Studentų muzikos studijos baigiamos muzikiniais projektais, koncertais Kolegijos ikimokyklinių įstaigų bendruomenei. Studentų vokalinis ansamblis koncertuoja ir  Pedagogikos katedros renginiuose. Teatriniai gebėjimai  ugdomi, statant ir rodant spektaklius bazinių darželių auklėtiniams.

Profesijos praktikas studentai gali atlikti bet kuriame Vakarų Lietuvos regiono darželyje. Ypač populiarios ERASMUS studentų pedagoginės praktikos baziniuose Klaipėdos darželiuose.

Baigiamuosius darbus studentai rengia aktualiomis pedagogikos, psichologijos, dalykų didaktikų temomis, kurie dažnai virsta pranešimais studentų mokslinėse-praktinėse konferencijose ir straipsniais studentų mokslinių darbų rinkiniuose.

  Stiprus KVK VF Pedagogikos katedros ryšys su socialiniais partneriais. Jie studentams veda paskaitas, organizuoja diskusijas aktualiomis pedagoginio meistriškumo temomis. Paskaitas skaito įvairių Klaipėdos apskrities darželių vadovai ir mokytojai. Socialiniai partneriai kviečiasi į savo ugdymo įstaigas, supažindina su naujai įkurtomis šiuolaikinėmis ugdomosiomis erdvėmis. Daug dėmesio skiriama pedagogikos ir psichologijos mokslų aktualijoms, studentai lanko įvairiomis sistemomis dirbančius valstybinius ir privačius lopšelius-darželius, darželius-mokyklas.   

Dėstytojai ieško įvairių bendravimo ir bendradarbiavimo formų su Vakarų Lietuvos regiono ikimokyklinių įstaigų darbuotojais. Todėl veikia Pedagogų klubas, suburiantis  Pedagogikos katedros studentus, absolventus, dėstytojus, darželiuose dirbančius pedagogus bendroms diskusijoms. Vadybine patirtimi su studentais dalinasi  įstaigų vadovai. Šiame klube vyksta bendri renginiai, seminarai, dalinimasis moksline ir praktine patirtimi.

Bendradarbiavimą stiprina katedros mokslininkų atliekami užsakomieji tyrimai Vakarų Lietuvos ugdymo institucijoms. Dėstytojai dalijasi įžvalgomis ir tuo pačiu semiasi praktinės patirties, dalyvaudami ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinėse dienose, padėdami organizuoti mokslines-praktines konferencijas darželiuose.

Stiprinamas bendradarbiavimas su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus – šiais 2019 m. Pedagogikos katedra laimėjo projektą ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bei projekto partnerių Šiaulių ir Klaipėdos universitetų bei Vilniaus, Panevėžio, Kauno, ir Marijampolės kolegijų studentų mokslinių draugijų nariai kartu atliko taikomąjį mokslinį tyrimą „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“. Projekto tikslas - ugdyti skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant IPP studijų bei profesijos pasirinkimą lemiančių motyvuojančių ir demotyvuojančių veiksnių tyrimą. Sustabdytos, studentų dalyvavimo tyrime ir kaip projekto dalyvės analizuoja tyrimo duomenis ir rengia ataskaitą, akimirkos.

 Pedagogikos  katedros bendruomenės (dėstytojų, studentų, soc. partnerių) įgyta bendradarbiavimo patirtis, tradicinės „Apvalaus stalo“ diskusijos  pasitarnauja studijų programos nuolatiniam tobulinimui.

Nors 2014 m. KVK nutrūko pradinio ugdymo pedagogų rengimas, nuo 2020 m. vasario mėn. bus siūlomos 1,5 m. ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogikos studijos tiems pedagogams, kurie, turėdami dalyko pedagoginį išsilavinimą, norėtų įgyti ikimokyklinio ugdymo  mokytojo ar pradinės mokyklos mokytojo kvalifikaciją. Tokios studijos, KVK Pedagogikos katedros bendruomenės nuomone, padėtų spręsti Vakarų Lietuvoje trūkstamų pedagogų problemą.

Sėkmingą KVK VF Pedagogikos katedros bendruomenės veiklą įrodo ilgalaikio studentų vertinimo tyrimo rezultatai, puikūs darbdavių atsiliepimai apie studentų ir absolventų pasirengimą, išliekantis absolventų bendravimas ir ryšiai su dėstytojais bei didėjantis, ypač nuolatinių sesijinių studijų formos, studentų skaičius.