Šiaulių valstybinė kolegija siekia keistis sparčiau nei vyksta pokyčiai pačios aukštosios mokyklos aplinkoje, užtikrina perspektyvių studijų programų pasiūlą, aukštą studijų kokybę ir žinių bei praktinių gebėjimų dermę, plėtoja socialinės partnerystės ryšius, kuria motyvuojančią akademinę aplinką ir ugdo bendražmogiškas vertybes.

Kolegijos misija:

  • sudaryti sąlygas įgyti taikomąja moksline veikla grindžiamą profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją, užtikrinti studijų kokybę ir Europos Sąjungos standartus atitinkantį studijų procesą;
  • lanksčiai ir greitai reaguoti į darbo rinkos pokyčius, rengti kvalifikuotus specialistus, vykdyti perkvalifikavimą, tęstinį mokymą, ugdyti švietimui, kultūrai ir žinioms imlią visuomenę;
  • ugdyti kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę.

Kolegijos vertybės


Sąžiningumas. Kolegijoje bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiami tiesos sakymu, etišku elgesiu, pagarba kitam asmeniui bei intelektinei nuosavybei.

Veržlumas. Kolegijoje siekiama sužadinti studentų motyvaciją, plėtoti akademinės bendruomenės narių kūrybinį potencialą, sutelkti dėmesį į galimybes ir ateitį.

Atvirumas. Kolegija yra akademinė viešoji erdvė, atvira naujoms idėjoms, kūrybinėms mintims ir diskusijoms.

Kokybės kultūra. Kokybės tikslams pasiekti sutelkta bendruomenė prisiima atsakomybę už kokybės kultūros plėtotę Kolegijoje.

Orientacija į asmenybę. Kolegija per vykdomas studijas, neformalųjį mokymą, taikomuosius tyrimus atveria galimybes asmenybei augti, kurti ir tobulėti.

Tiesioginis priėmimas jau vyksta!

Stojančiųjų konsultavimas: tel. 8 615 97 114, el. p. priemimas@svako.lt

www.svako.lt

https://svako.lt/lt/stojantiesiems/priemimas-i-svk