PAGRINDINIS PRIĖMIMO ETAPAS:

LIEPOS  16 D. – KONSULTACIJA – 10.00 val. L2 aud.

LIEPOS 17 D. – EGZAMINAS – 10.00 val. l2 aud.

PAPILDOMAS PRIĖMIMO ETAPAS:

RUGPJŪČIO 3, 17 D. – KONSULTACIJA – 10.00 val., L2 aud.

RUGPJŪČIO 4, 18 D.  – EGZAMINAS – 10.00 val., L2 aud.

Stojamojo egzamino sandara ir pagrindiniai reikalavimai, stojantiems į VDK tiesioginio priėmimo metu.

Tiesioginį priėmimą organizuoja ir vykdo Vilniaus dizaino kolegija. Į VDK, stojant tiesioginiu būdu, galima pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Stojančiųjų į Vilniaus dizaino kolegiją stojamasis balas turėtų būti ne mažesnis nei 0,8.

Tiesioginio priėmimo konkursinio balo sandara:

1. Stojamasis egzaminas - 70%

2. Lietuvių kalba ir literatūra - 20%

3. Istorija / užsienio kalba / informacinės technologijos / matematika / biologija (brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys) - 10%.

Konkursinių dalykų egzaminų ir metiniai pažymiai perskaičiuojami, vadovaujantis Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašuose bei jų prieduose išdėstytais principais.

Stojant į Vaidybos studijų programą tiesiogiai, stojamąjį egzaminą sudaro trys dalys:

1.Vaidybos gebėjimų patikrinimo užduotys: prozos kūrinio ištraukos skaitymas ( mintinai) iki 3 min.; eilėraščio arba pasakėčios deklamavimas ( mintinai) iki 3 min.; vaidybinio etiudo pagal duotą temą atlikimas iki 5 min. Už šios užduoties atlikimą skiriama 60 taškų. Vertinama:

  1. Kalbėjimo gebėjimai (tartis, kalbos raiškingumas) - 40 %;
  2. Aktoriniai gebėjimai (žanrų pojūtis, laikysena scenoje, įtikinamumas, vaizduotė, sceninio tikėjimo savybė) - 60%.

2. Muzikinių gebėjimų egzamino užduotis - pademonstruoti klausos, ritmo ir balso valdymo įgūdžius. Atlikti pasirinkto stiliaus kūrinį; ritmikos pratimus. Trukmė iki 5 min. Už šios užduoties atlikimą skiriama 10 taškų. Vertinama:

  1. Vokaliniai duomenys - 30%;
  2. Ritmikos pojūtis - 40%;
  3. Muzikinė klausa - 30%.

3. Šokio gebėjimų patikrinimas vyksta atliekant šokio improvizacijos užduotis. Trukmė iki 5 min. Už šios užduoties atlikimą skiriama 30 taškų. Vertinama:

  1. Kreiptumas-25%;
  2. Lankstumas - 25%;
  3. Keltis - 25%;
  4. Žingsnis - 25%.

Stojantysis, atvykdamas laikyti stojamojo egzamino turi turėti muzikos instrumentą (jei reikia jo pasirodimui), akomponento natas ar fonogramą bei judesių nevaržančią aprangą/avalynę.

Kviečiame dalyvauti konsultacijose ir išsiaiškinti Jums rūpimus klausimus.

DĖMESIO!

Norintys dalyvauti konsultacijose ar/ir laikyti egzaminą privalo iš anksto užsiregistruoti telefonu (8 5) 261 112, mob. telefonu 8 650 45558 arba el. paštu vdk@dizainokolegija.lt ir nustatytą dieną atvykti į Vilniaus dizaino kolegiją (Kauno g. 34, administracija 2 aukšte) 10.00 val.