Istorijos egzamino užduotis išsprendė ir su jumis dalinasi papildomo ugdymo akademijos „Alfa klasė“ mokytojos Liveta Urbonaitė ir Kristina Mačulska.

Norime akcentuoti, kad tai yra tik preliminarūs atsakymai, oficialius vertinimus pateiks vertintojai, kuomet vertins kandidatų atsakymų lapus.

** Istorijos egzamino užduotys yra čia.

*** Abiturientų įspūdžius po egzamino galite paskaityti čia.

ATSAKYMAI

TESTAS

1.       C (tautai)

2.       C (sėslumo)

3.       D (sudaro Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį)

4.       C (3)

5.       B (Ispanijoje)

6.       B (3, 2, 1, 4)

7.       A (pabaigtas Livonijos karas)

8.       C (Liudvikui XVI)

9.       C  (Šarlis de Monteskjė)

10.   D (Panaikintos luominės privilegijos)

11.   B (Leonardas da Vinčis)

12.   D (sustabdyti karai su užsienio valstybėmis)

13.   B (neleisti kilti revoliuciniam judėjimui)

14.   C (remdamasis Prūsijos karine galia)

15.   D (Urbanizacija)

16.   D (Vudras Vilsonas)

17.   B (Krikščionių demokratų)

18.   D (sumažinti reparacijas)

19.   C (SSRS)

20.   B (nuteisti Klaipėdos krašto naciai)

21.   B (2)

22.   B (Jaltos konferencijoje)

23.   B (Karibų krizės)

24.   C (1949 m. vasario 16-osios LLKS Tarybos deklaracijoje)

25.   D (Vagiliavimas)

26. Nurodykite dvi ūkines veiklas, kuriomis galėjo užsiimti vienuoliai (A šaltinis)

1. Gali arti pievas ir dirvas (žemdirbystė)

2. Gali laikyti gyvulius (gyvulininkystė)

27. Remdamiesi žiniomis, nurodykite dar dvi veiklas, kuriomis, be ūkinių, viduramžiais užsiimdavo vienuolynai.

Galimi variantai:

1. Knygų perrašymas

2. Mokyklų steigimas

3. Ligonių ir vargšų slauga

28. Kokios dvi vienuolių gyvenimo vertybės pabrėžiamos A šaltinyje?

Galimi variantai:

1. Griežtas vienuolių regulos laikymasis

2. Pamaldumas

3. Saikingumas ir kuklumas maitinantis, puošiantis

29. Kokios dvi priežastys paskatino vyskupą kreiptis į visuomenę (B šaltinis)?

1. Studentų diskusijos, prieštaraujančios Šventajam raštui

2. Siekis sustabdyti idėjų, neatitinkančių katalikų teologijos, sklaidą visuomenėje.

30. Dviem teiginiais paaiškinkite, kodėl B šaltinyje pateiktos studentų tezės prieštaravo katalikų mokymui.

1. Pripažįstamas filosofų pranašumas prieš dvasininkus/teologus

2. Vieno (bažnyčios) autoriteto atmetimas

31. Nurodykite dvi mokymo viduramžių universitetuose ypatybes.

Galimi variantai:

1. Universitetuose egzistavo 4 fakultetai: Teologijos, Teisės, Filosofijos ir Medicinos.

2. Universitete studentams reikėjo pirmiausia baigti Filosofijos fakultetą, o tuomet galėjo studijuoti kituose.

3. Taikomi scholastiniai mokymosi metodai.

4. Vyksta disputai - mokymas diskusijos pagrindu.

5. Vartojama lotynų kalba

32. Įvardykite architektūros stilius, kuriems priskiriamos C ir D šaltiniuose pavaizduotos bažnyčios. Palyginkite šiuos architektūros stilius, nurodydami du esminius jų skirtumus.

C šaltinis Gotika (gotikinis)                              D šaltinis Romanika (romaninis)

1. XI – XII a. romaniniam stiliui būdingi storų mūrinių sienų pastatai, turintys gynybinę funkciją, o  XII-XVI a. vyravusiam gotikiniam – lengvos, grakščios formos.

2. Romaniniam stiliui būdingos pusapvalės arkos, maži langai, gotikiniai pastatai – smailių arkų, didelių langų.

3.Gotikos pastatai vertikalios projekcijos, aukšti, romaniniai pastatai masyvūs, žemesni.

4. Romaninei architektūrai būdinga puošyba mozaikomis, gotikai – vitražais.

33. Apibūdinkite vienuolynų, universitetų ir bažnytinės architektūros reikšmę viduramžių visuomenei.

Vienuolynai: Viduramžiais tapo religinio, ūkinio ir kultūrinio gyvenimo židiniais. Juose perrašinėjamos ir saugomos knygos, rūpinamasi ligoniais, priglaudžiami piligrimai, šelpiami vargšai. Vienuolynuose rašomos ir kronikos, labiausiai išsilavinę vienuoliai tapo mokytojais, profesoriais.

Universitetai: Universitetuose vyko aktyvus kultūros, mokslo ir švietimo bendruomenės gyvenimas. Didino išsilavinusių, kvalifikuotų žmonių skaičių viduramžių visuomenėje.

Bažnytinė architektūra: Romaninė bažnytinė architektūrą turėjo svarbią gynybinę funkciją visuomenei, bažnyčių menas tapo „Biblija beraščiams“ – per skulptūras, vitražus ir kitus dailės elementus leido valstiečiams pažinti Šventąjį raštą.

34. Nurodykite dvi politines ir dvi ekonomines Abiejų Tautų Respublikos problemas, apie kurias kalba A šaltinio autorius.

Politinės:

1. Visuomenė į ATR valdovą Poniatovskį žiūrėjo nepatikliai, kaip į Rusijos statytinį, kuriam trūksta atsidavimo tėvynei

2. Seimo neveiklumas

3. Svetimos valstybės (Rusijos) kariuomenės intervencija krašte.

Ekonominės:

1. Finansų sistemos žlugimas

2. Poniatovskio švaistūniškas būdas ir išlaidavimas

35. Kokius du karinės veiklos organizavimo būdus ir du kovinės dvasios stiprinimo būdus nurodo B šaltinio autorius?

Karinės veiklos organizavimo būdai

1. Išsirinkti kiekvieno pavieto generolą

2. Visus žmones apginkluoti bei laukti sukilimo vado įsakymo išvykti

Kovinės dvasios stiprinimo būdai

1. Dvasininkija savo pamokslais įkvėps sukilėlius

2. Piliečių įgalinimas vykdyti teisingumą prieš išdavikus

36. C šaltinyje esama teiginių, neatitinkančių istorinės tikrovės. Nurodykite du tokius neatitikimus.

1. Jekaterinos II siekis užtikrinti „tvarką, ramybę ir saugumą“

2. Žmonėms suteikiama malonė ir atleidimas

37. Įvardykite valstybes, kurioms po padalijimų atiteko Abiejų Tautų Respublikos teritorijos, žemėlapyje pažymėtos skaičiais 1, 2 ir 3. Kuriai iš šių valstybių atiteko to meto Abiejų Tautų Respublikos sostinė?

Skaičius 1 – Austrijai

Skaičius 2 – Prūsijai

Skaičius 3 – Rusijai

Sostinė atiteko: Prūsijai

38. Nurodykite tris Abiejų Tautų Respublikos reformas, kurios turėjo sustiprinti valstybę

1. Liberum veto panaikinimas

2. Valdžių padalijimo (atskyrimo) principas, įtvirtintas Gegužės 3-iosios Konstitucijoje

3. Modernizuota ir padidinta ATR kariuomenė

39. Kokios esminės priežastys lėmė Abiejų Tautų Respublikos žlugimą? Nurodykite vieną vidaus ir vieną išorės priežastį.

Vidaus priežastis – silpna karaliaus valdžia, bajorų savivalė, išlaidavimas, piktnaudžiavimas liberum veto teise.

Išorės priežastis – išorės valstybių (Rusijos, Austrijos, Prūsijos) įtaka ATR vidaus reikalams.

40. Nurodykite tris A šaltinio teiginius, paaiškinančius, kodėl buvo svarbu išsaugoti laisvą Vietnamą.

1. Vietnamo laisvė būtina sustabdyti komunizmo plitimą Pietryčių Azijos regione (Vietnamas yra Pietryčių Azijos ,,kertinis akmuo“, turintis atlaikyti komunizmo grėsmę).

2. Vietnamo ekonomikos reikšmė regionui

3. Vietnamo politinė laisvė įkvepia tautas, kovojančias su komunizmu, visame pasaulyje.

4. Nesustabdžius komunizmo Vietname, kyla grėsmė, jog komunistinis judėjimas persimes į kitas regiono valstybes (Birma, Tailandas, Indija, Laosas ir kt.)

41. Nurodykite tris B šaltinio teiginius, paaiškinančius Šiaurės Vietnamo poziciją kare su JAV.

1. Vietnamiečių vienybė skatina šiauriečius ir pietiečius bendradarbiauti

2. JAV agresija šalyje prieštarauja vietnamiečių teisėms

3. Teigia, kad vietnamiečiai apsisprendę ,,iškovoti galutinę pergalę‘‘ kare su JAV, bet neatmeta draugiškų santykių su amerikiečiais galimybės.

42. Palyginkite, kuo iš esmės skyrėsi JAV ir Šiaurės Vietnamo požiūris į politinę ir ekonominę Vietnamo ateitį.

Politinę: JAV siekė demokratinio valdymo, Šiaurės Vietnamas – įvesti komunizmą

Ekonominę: JAV siekė išlaikyti kapitalistinę santvarką, Šiaurės Vietnamas – įvesti planinę ekonomiką visoje šalyje

43. Paaiškinkite karikatūroje vaizduojamų mitų (domino teorija, monolitinis komunizmas ir garbinga taika) apie Vietnamo karą prasmę. Nurodykite pagrindinę karikatūros mintį.

Domino teorija – nesustabdžius komunizmo plitimo Vietname, ir daugiau valstybių Pietryčių Azijoje taptų komunistinėmis

Monolitinis komunizmas – komunistai siekė pasaulyje įvesti vieningą komunistinę politiką, jungiančią viso pasaulio komunistus

Garbinga taika – Garbinga taika – JAV siekis sudaryti su Vietnamu taiką, prieš tai perduodant sąjungininkų (Pietų Vietnamo) gynybos funkcijas jiems patiems.

Pagrindinė mintis: JAV siekis politinėmis teorijomis pateisinti savo karinius veiksmus Vietname. 

44. Išskirkite dvi esmines JAV nesėkmės Vietname priežastis, kurias nurodo D šaltinio autorius.

1. Sėkmingos politikos Europoje principus taikė iš esmės ,,kitokių politinių, socialinių ir ekonominių sąlygų regionui”

2. Per didelis idealizmas ir nepakankamas dėmesys nacionaliniams interesams

45. Nurodykite, kokie buvo Vietnamo karo padariniai JAV ir kokie Vietnamui. Dviem teiginiais įvertinkite šio karo įtaką tarptautinei to meto padėčiai.

Padariniai JAV: Pralaimi karą ir pasitraukė iš Vietnamo, šalyje gimė antikarinis judėjimas, visuomenės nusivylimas valdžia didėjo, jaunimas vengė karinės tarnybos.

Padariniai Vietnamui: Šiaurės Vietnamas laimėjo pilietinį karą prieš Pietų Vietnamą, šalis buvo suvienyta ir joje įtvirtintas komunistinis valdymas.

Įtaka tarptautinei padėčiai: Karas persimetė į Laosą ir Kambodžą, komunizmas išplito regione.         SSRS matydama JAV nesėkmę Vietname padidino išlaidas ginklavimuisi.

46. Pateikite du A šaltinio teiginius, rodančius, kad rezoliucijoje Lietuvos suvereniteto samprata buvo apibrėžta nevienareikšmiška.

1. Suverenitetas apima teisę savarankiškai pasirinkti visuomeninę, politinę sistemą, veikimo būdą tarptautiniuose santykiuose.

2. Lietuvos TSR santykiai su kitomis TSRS respublikomis turi būti grindžiami lenininiais federalizmo principais

47. Kokius du teigiamus ir du problemiškus A. Brazausko politinės veiklos bruožus nurodo B šaltinio autorius?

Teigiamas: Parėmė Sąjūdžio I suvažiavime skelbtą programą.

Teigiamas: Laviravimas švelnino ir atitolino SSRS reakcinių jėgų puolimą Lietuvoje.

Problematiškas: Laviravimas didino nesutarimus su Sąjūdžiu

Problematiškas: Brazausko valdymui būdingas neryžtingumas, abejonė

48. Kokius du teigiamus ir du problemiškus V. Landsbergio politinės veiklos bruožus nurodo C šaltinio autorius?

Teigiamas: Landsbergis demonstravo autentišką patriotizmą

Teigiamas: Išlaikė aukštos kokybės politinį internacionalizmą - atstovavimą Lietuvai tarptautiniuose santykiuose

Problematiškas: Paternalizmas, siekis būti tautos tėvu nepelnė jam tautos simpatijų

Problematiškas: Politinės intrigos ir išdavystės mažino autoritetą

49. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite, kuo skyrėsi A. Brazausko ir V. Landsbergio požiūris į Lietuvos valstybės atkūrimą. Paaiškinkite, kodėl šie skirtingi požiūriai buvo nevienareikšmiškai vertinami visuomenėje.

A. Brazauskas – Nepriklausomybę matė kaip laipsnišką procesą, laikėsi pozicijos „siekti Lietuvos suvereniteto SSRS sudėtyje“. Nenorėjo skubėti, siūlė atsargiai ir gražiuoju tartis su Kremliaus valdžia, siekė išvengti konfrontacijos su Maskva.

V. Landsbergis – Siekė kuo greičiau atkurti Nepriklausomybę, laikėsi skubėjimo taktikos.

Paaiškinimas: Brazausko poziciją galima vertinti kaip nuolaidžiaujančią Kremliui, nepakankamai savarankišką ir tvirtą. Tuo metu Landsbergio pozicija buvo vertinama kaip pernelyg drąsi ir skubota, neįvertinti galimi pavojai kraštui.

50. Nurodykite dvi karikatūroje atsispindinčias mintis.

1. Baltijos šalių siekis išsivaduoti nuo SSRS įtakos

2. Mažos Baltijos šalys savo jėga pranašesnės prieš didelį Gorbačiovą ir jėgos pusiausvyrą lenkia į savo pusę

51. Nurodykite dvi vidaus ir dvi išorės aplinkybes, lėmusias Lietuvos valstybės atkūrimą.

1. Vidaus: Sąjūdžio veikla

2. Vidaus: Lietuvos Komunistų Partijos atsiskyrimas nuo centrinės KP

3. Išorės: SSRS ekonominė stagnacija

4. Išorės: Rytų Europos socialistinių šalių “aksominės revoliucijos”

5. Išorės: Gerėjantys JAV ir SSRS santykiai

 

Tikimės, kad atsakėte teisingai ir linkime gerų asmeninių rezultatų! :)

O visa informacija apie šių metų stojimus - 
 

Žurnale KUR STOTI 2020 -

priėmimo tvarka, konkursai, specialybės:

Naują žurnalą galite įsigyti visuose prekybos centruose arba Internetu tiesiai į namus (pristatymas nemokamas): nuoroda užsakymui internetu: https://www.kurstoti.lt/?eshop

 

Konkursinio balo skaičiuoklė 2020: 

(skaičiuoja balą, rodo iš ko susideda,
lygina su pernai metų konkursiniai balais):

https://www.kurstoti.lt/kbs#/

 

***

Šiais metais istorijos VBE vyko liepos 7 dieną. Šį egzaminą laikė 8,46 tūkst. moksleivių. Tai trečias pagal populiarumą valstybinis egzaminas (po anglų kalbos ir matematikos), kurį pasirinko laikyti šiemetiniai abiturientai.

Istorijos egzamino matrica sudaryta taip, kad tarp visų egzamino klausimų viduramžių laikotarpis sudarytų 20 procentų (tiek procentų taškų buvo galima gauti iš viduramžių), už naujuosius amžius skiriama 30 proc. taškų, o už naujausiąją istoriją – net 50 proc. Atitinkamai, Lietuvos istorijos temos egzamine sudaro 50 proc. „svorį“, o pasaulio istorija – likusius 50 proc.

Istorijos egzaminui išlaikyti reikia surinkti bent 16 procentų užduoties taškų.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiais metais vyksta vėliau nei įprastai – nuo birželio 22 d. iki liepos 21 d.

Pilnas aktualus Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com