Su geografijos mokytojų pagalba parengėme preliminarius geografijos VBE atsakymus. Norime akcentuoti, kad tai yra tik preliminarūs atsakymai, oficialius vertinimus pateiks vertintojai, kuomet vertins kandidatų atsakymų lapus.

* Geografijos VBE užduotys paskelbtos čia.

** Abiturientų įspūdžiai po egzamino yra čia.

 

ATSAKYMAI

I dalis

1 C

2 D

3 C

4 B

5 A

6 D

7 B

8 C

9 D

10 A

11 D

12 A

13 C

14 C

15 C

16 B

17 B

18 A

19 D

20 B

21 D

22 B

23 D

24 C

25 C

 

II dalis

26.1 apie 720 m

26.2 apie 0,35 km2

26.3 Pelkė, proskyna, miško takas, kalva, pieva, spygliuočių miškas, upė

26.4 Vilnios upė

26.5 Kairysis krantas: Nuožulnus, nestatus, apaugęs pieva.

         Dešinysis krantas: Status, vietomis skardingas, apaugęs mišku.

26. 6 Vandens tarša iš gyvenamųjų zonų patenkančiomis nuotėkomis, šiukšlėmis. Grėsmė kosistemų nykimui. Vandens tarša iš žemės ūkio patenkančiomis trąšomis ir pesticidais. Eutrofikacijos grėsmė.

27.1 Dėl tarptautinio pripažinimo, nepriklausomybės pripažinimo.

27.2. Galimi atsakymai:

Palaikyti tarptautinę taiką bei saugumą ir imtis veiksmingų kolektyvinių priemonių, siekiant užkirsti kelią grėsmei taikai ir ją pašalinti, sustabdyti agresijos veiksmus arba kitus taikos pažeidimus bei taikiomis priemonėmis, remiantis teisingumo ir tarptautinės teisės principais, sureguliuoti arba išspręsti tarptautinius ginčus arba situacijas, dėl kurių gali būti pažeista taika.

Plėtoti draugiškus tautų santykius, grindžiamus tautų lygiateisiškumo ir laisvo apsisprendimo principu, taip pat imtis kitų reikiamų priemonių visuotinei taikai stiprinti.

Įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimą sprendžiant ekonominio, socialinio, kultūrinio ir humanitarinio pobūdžio tarptautines problemas, ugdant ir skatinant pagarbą visoms žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, nepaisant skirtingos rasės, lyties, kalbos bei religijos.

27.3. Galimi atsakymai:

Lietuva dalyvauja JTO misijose konfliktinėse zonose.

Stebi rinkimus kitose valstybėse, kad būtų laikomasi pagrindinių demokratijos principų.

Priima pabėgėlius.

Prisideda prie tvaraus socialinio ir ekonominio vystymo.

Prisideda prie humanitarinės pagalbos teikimo kitoms valstybėms.

Ginklų kontrolė ir nusiginklavimas.

27.4. Galimi atsakymai:

Aprūpina maistu, geriamuoju vandeniu.

Suteikia laikiną gyvenamąją vietą, dažniausiai pabėgėlių stovyklose.

Suteikia reikiamą medicininę pagalbą.

Rūpinasi pabėgėlių švietimu.

Rūpinasi pabėgėlių integracija į visuomenę.

27.5. Galimi atsakymai:

Išauga nusikalstamumas.

Sudėtinga pabėgėlių integracija, jie nemoka tos šalies, į kurią atvyko, kalbos.

Pabėgėlius reikia išlaikyti, todėl kyla pasipiktinimas iš vietos gyventojų.

Gali užimti vietinių gyventojų darbo vietas, nes pabėgėliai yra pigi darbo jėga.

Gali kilti konfliktai su vietiniais gyventojais dėl skirtingų religinių, ideologinių pažiūrų.

28.1 Pasatai

Šiaurės pusrutulyje - Šiaurės Rytų, Pietų pusrutulyje - Pietryčių

28.2 Ties pusiauju dėl stataus Saulės spindulių kritimo kampo susidaro karštas oras, kuris kyla, vėsta ir kondensuojasi, susidaro žemo slėgio sritis. Atvėsęs oras ties atogrąžomis leidžiasi žemyn ir susidaro aukšto slėgio sritis. Dėl slėgių skirtumo tarp atogrąžų ir pusiaujo susidaro pasatai, kurie pučia nuo atogrąžų link pusiaujo (iš aukštesnio slėgio srities į žemesnio slėgio sritį). Dėl Žemės sukimosi išcentrinės jėgos (Koriolio jėgos) Šiaurės pusrutulyje pasatai krypsta į dešinę, t.y. pučia iš ŠR, o Pietų pusrutulyje - į kairę (PR pasatas).

28.3 Abiejų pusrutulių pasatai susitinka ties pusiauju, kur susidaro tarpatogrąžinė konvergencijos zona (TKZ). Čia formuojasi stiprios konvekcinės srovės, kurios kelia aukštyn šiltą ir drėgną orą, vyksta kondensacija, susidaro debesys, iškrinta daug kritulių. Atmosferos slėgis šioje zonoje visada yra žemas.

28.4 Vakarų, Pietvakarių.

28.5 Žemė aplink savo ašį sukasi iš Vakarų į Rytus.

28.6 Saulė zenite būna tarp atogrąžų ir pusiaujo.

29.1. Galimi atsakymai:

Naudingųjų iškasenų gausa.

Prieiga prie Atlanto vandenyno, daug jūrų uostų, patogus susisiekimas su Europa ir kitais regionais.

Didieji ežerai jungiasi vienas su kitu, yra laivuojami ir Šv. Lauryno upe galima patekti į Atlanto vandenyną.

Didžiojoje dalyje teritorijos vyrauja lygumos, seismiškai neaktyvi teritorija, patogu užsiimti statyba.

29.2 Veiksnys - priėjimas prie vandens telkinių (Didžiųjų ežerų, Atlanto vandenyno), naudingųjų iškasenų gausa.

Iššūkiai: Vandens tarša iš pramonės įmonių. Oro tarša iš šiluminių elektrinių ir pramonės įmonių. Ekosistemos nykimas.

29.3 Akmens anglys, titano rūda, nafta, geležies rūda.

29.4    183 m v. j. l.;       Sprendimas: įrengta šliuzų sistema tarp skirtingo aukščio vietų.

30.1 Estija

30.2 Alytaus, Panevėžio, Utenos, Telšių.

30.3 Vilniuje. Gyventojų skaičius augs, didės, daugiausiai dėl vidinės migracijos.

30.4 Demografinės problemos:

Mažas gimstamumas. Didelis mirtingumas. Depopuliacija, gyventojų skaičiaus mažėjimas. Gyventojų senėjimas. Daugėja pensinio amžiaus žmonių, mažėja darbingo amžiaus žmonių. Emigracija.

Poveikis ūkiui: Neigiamas, nes dėl mažėjančio darbingo amžiaus žmonių skaičiaus, mažėja gyventojų, galinčių prisidėti prie BVP augimo, be to, didėja pensinio amžiaus žmonių skaičius, kuriuos reikia išlaikyti, rūpintis socialine apsauga.

Priemonės: Skatinti emigravusių lietuvių reemigraciją. Suteikti daugiau lengvatų daugiavaikėms ir jaunoms šeimoms, tokiu būdu skatinant gimstamumą. Skatinti jaunus žmones studijuoti ir dirbti Lietuvoje. Kurti patrauklias ir perspektyvias darbo vietas.

31.1 Žemės plutos dalis, plūduriuojanti ant pusiau išsilydžiusios mantijos dėl Žemės branduolio energijos sukeltų konvekcinių magmos srautų.

31.2 Litosferos plokščių tipai - žemyninė ir vandenyninė.

Skiriasi:

Žemyninę plokštę sudaro 3 sluoksniai (nuosėdinis, granitinis, bazaltinis), o vandenyninė sudaryta iš 2 sluoksnių (nuosėdinio ir bazaltinio).

Žemyninė storesnė, vandenyninė - plonesnė.

Žemyninė senesnė, o vandenyninė jaunesnė.

Žemyninė lengvesnė, vandenyninė - sunkesnė, tankesnė.

31.3. Galimi atsakymai:

Seisminis aktyvumas (žemėdreba, vulkanizmas).

Reljefo formų formavimasis (kalnai, povandeniniai kalnagūbriai, giliavandenės įdubos).

Vulkaninių salų susidarymas.

31.4 Konstruktyvus (išsiskiriančių, tolstančių plokščių).

31.5 Pažymėta Atlanto vandenyne, į pietus nuo Islandijos.

32.1 Etninį, tautinį.

32.2 Kurdų siekis sukurti nepriklausomą valstybę. Kurdų separatizmas, noras įkurti savo tautos nepriklausomą valstybę, o ne būti pasiskirsčius per kitas 4 valstybes.

32.3 Turkija, Iranas, Irakas, Sirija, Armėnija.

32.4. Galimi atsakymai:

Šalių, kurių teritorijose yra kurdų gyvenamoji erdvė, priešinimasis kurdų nepriklausomybės siekiui. Visose valstybėse jie yra tautinė mažuma.

Radikalių pažiūrų kurdų vykdomi teroristiniai išpuoliai didžiuosiuose Turkijos miestuose. Religinės prigimties teroristinės organizacijos trukdo kurdams susivienyti.

Pilietinis karas Sirijoje, kurioje yra dalis kurdų gyvenamos teritorijos.

33.1 Stepė

Geografinis paplitimas:

Vidutinių platumų žemyninio tipo klimato srityse. Didžiausius plotus apima Europoje ir Azijoje, nuo Ukrainos, Rusijos, Vidurio Azijos iki Mongolijos ir šiaurės rytų Kinijos. Nemaži plotai yra Šiaurės Amerikoje, Vidurio ir Didžiosiose lygumose, kur vadinami prerijomis. Taip pat nedidelius plotus apima pietinėje Pietų Amerikos dalyje, Argentinoje ir Urugvajuje, paatogrąžių klimato juostoje, kur vadinamos pampomis.

Klimato būdingi požymiai:

Žemyninis klimatas. Mažas metinis kritulių kiekis (300–600 mm). Didelė metinė temperatūros amplitudė. Karštos vasaros (25-30oC), šaltos žiemos (-5oC iki -15oC).

Augalija. Būdinga žolinė augalija, medžius galima aptikti tik palei upes, vietomis auga krūmai.

Dirvožemiai. Būdingi juodžemiai.

33.2 Kraštovaizdis. Antropogeninis agrarinis, labai sukultūrintas. Vyrauja lygumos, pievos, žolinė augalija, nėra miškų, tik pavieniai medžiai ir krūmai. Dideli plotai paversti žemės ūkio naudmenomis: arimais, pievomis ir ganyklomis.

Ūkinė veikla vykdoma dėl labai derlingų dirvožemių – juodžemių.

 

 

**********

Geografijos VBE šiais metais laikė 3,2 tūkst. abiturientų (pernai šį egzaminą buvo pasirinkę 3,7 tūkst. abiturientų).

Pagal geografijos egzamino matricą, 10 procentų taškų abiturientai galės gauti  iš užduočių apie geografinį pažinimą. Užduotys iš gamtinės geografijos ir visuomeninės geografijos sudarys atitinkamai po 40 proc. „svorį“, o regioninė geografija galės duoti dar 10 proc. taškų.

Klausimams iš bendrojo kurso skiriama 40 proc. egzamino užduoties taškų, iš jų 40 proc. skiriama klausimams, atitinkantiems minimalius reikalavimus. Klausimams iš išplėstinio kurso skiriama 60 proc. užduoties taškų.

Geografijos egzaminui išlaikyti reikia surinkti 16 proc. užduoties taškų.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiais metais vyksta vėliau nei įprastai – nuo birželio 22 d. iki liepos 21 d.

Pilnas aktualus Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com