Darbo rinkoje jau dabar esama aukšto lygio įgūdžių spragų. Dėl skaitmeninių technologijų darbo vietos tampa lankstesnės ir sudėtingesnės. Dabar kaip niekada svarbus žmonių verslumas, jų gebėjimai analizuoti ir tvarkyti sudėtingą informaciją, savarankiškai, kompleksiškai ir kūrybiškai mąstyti, išmaniai naudoti išteklius, įskaitant ir skaitmeninius, bendrauti ir bendradarbiauti.

Taip pat ir švietimo sektoriuje dirbantiems asmenims kyla daug kasdienių profesinių iššūkių, todėl magistro laipsnis tampa nebe mados reikalu, o būtinybe ne vien konkuruojant dėl darbo vietų, bet ir dėl to, kad tai turi lemiamą reikšmę darbuotojų karjeros perspektyvoms ir galimybėms konkuruoti darbo rinkoje per visą gyvenimą.

Kuo magistrantūros studijos reikšmingos pedagogams ir kitiems švietimo darbuotojams?

Šiandien vyksta intensyvios diskusijos dėl pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, darbo sąlygų kaitos. Diskutuojama ir ieškoma sprendimo būdų pedagogo profesijos prestižo didinimui, geresnių sąlygų pedagogo karjeros vystymui ir vystymuisi.

Natūralu, jog pedagogui keliami aukšti veiklos kokybės kriterijai, kurie pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos modeliuose, koncepcijose ir kituose dokumentuose siejami su svarba įgyti ir magistro laipsnį. Magistrantūros studijos formuoja mokslinių tyrimų rezultatais grįstą požiūrį į profesinę veiklą bei jos rezultatus. Pedagogui šiandien itin svarbu gebėti integraliai ir kritiškai spręsti problemas nuolat kintančioje aplinkoje.

Svarbu pažymėti, jog magistrantūros studijos užtikrina gilesnį ekspertinį švietimo ir ugdymo reiškinių pažinimą ir supratimą, platesnes galimybes mokslo žinias pritaikyti praktikoje. Dėl to vyksta darnus bendradarbiavimas tarp švietimo institucijų ir  aukštųjų mokyklų rengiant bendrus projektus, kuriant mokslo tyrimais grįstą ugdymo ir ugdymosi praktiką.

Anot Šiaulių universiteto Edukologijos katedros vedėjos doc. dr. Erikos Masiliauskienės, ŠU edukologai, pripažinti geriausiai Lietuvoje paruošiantys mokytojus, turi didelę patirtį ugdant ekspertiškai įžvalgius ir pasirengusius keisti švietimo praktiką specialistus. Sukaupę reikiamas žinias, tokie specialistai yra pajėgūs tobulinti mokyklinio ugdymo sistemą, kad ji taptų veiksmingesnė, teisingesnė, prieinamesnė ir efektyvesnė. Neabejojama, kad šie specialistai, pradėję dirbti švietimo srityje, kurs įtraukesnes mokyklas, kuriose mokymąsis bus siejamas su gyvenimo patirties įgijimu, mokyklose bus ugdomi bendrieji gebėjimai, vystoma daugiakalbė pedagogika ir diegiamos kitos naujovės.

Edukologijos magistrantūros studijų programa ir jos specializacijos Švietimo vadyba, Švietimo kokybės vadyba, Vaiko teisių apsaugos vadyba Šiaulių universitete jau daug metų pritraukia studentų dėmesį. Kodėl ji tokia populiari?

E. Masiliauskienė: Iš tiesų Edukologijos studijų programa jau nemažai metų sėkmingai gyvuoja Šiaulių universitete. Didelio studijuojančiųjų skaičiaus sulaukiama dėl to, kad studijų kokybe yra rūpinamasi iš esmės. Tai patvirtina ir užsienio ekspertų vertinimai – ji įvertinta puikiai ir akredituota maksimalaim laikotarpiui todėl, kad jos realizavimas paremtas dėstytojų naujausiais tyrimais bei yra sukurta ekosistema, orientuota į studentų mokymosi poreikius.

Studentai turi galimybę ne tik pasirinkti specializacijos kryptį. Čia atvirosiomis mokymosi prieigomis sukurtos sąlygos ir studijų lankstumui. Studijų programos rezultatas yra ambicingas – parengti ekspertiškai įžvalgius ir pasirengusius keisti švietimo praktiką specialistus, nes šiuo metu reikia didelių pajėgų švietimo sektoriuje.

Apibendrinant galima teigti, kad asmuo, pasirinkęs šią studijų programą yra garantuotas, jog įgys tų gebėjimų, kurie ne tik atitinka laikmečio iššūkius, bet ir šiek tiek jį lenkia. Ir dar – studentai to sieks jiems priimtiniausiu būdu, kadangi studijos yra peronalizuotos kiekvienam.

Daug kalbama, kad studijos turi būti orientuotos į besimokantįjį. Šiandien studentai jau pradeda dirbti bakalauro studijose ir jiems iškyla nemažai sunkumų suderinti darbą su studijomis. Netgi Europos Sąjungos strateginiuose dokumentuose tai deklaruojama kaip siekiamybė. Kaip jums tai pavyksta pasiekti magistro studijose, kur didžioji dalis, ko gero, yra dirbantieji, sukūrę šeimas ir turintys kitų įsipareigojimų?

E. Masiliauskienė: Kaip jau minėjau, Edukologijos studijų programoje sudarytos tinkamos sąlygos sėkmingai mokytis visiems studentams. Siekiant, kad visuomenė pasinaudotų švietimo teikiama nauda, studijos turi būti prieinamos visiems. O tai pasiekti galima tik teikiant aukštos kokybės studijas. Tai ne vien finansinės paramos palankių sąlygų neturinčioms grupėms klausimas. Skatindami sėkmingai baigti studijas holistiškai žvelgiame į mokymo, mokymosi ir vertinimo bei įsivertinimo organizavimą: imamasi studentų mentorystės priemonių, teikiama akademinė ir neakademinė parama. Viena iš naujausių priemonių yra ansktesnio mokymosi pripažinimas – ne tik prieš tai turėtų diplomų, bet ir neformalaus mokymosi.

Šiaulių universitete jau seniai kuriama tokia edukacinė erdvė, kuri būtų visomis prasmėmis saugi studentams. Tai pasiekiama ne per vieną naktį. Per tiek laiko įgyvendinome ne vieną didelį projektą: atnaujinome biblioteką, kuri vienu metu buvo inovatyviausia Baltijos šalyse, sukūrėme aplinką, palankią studijavimui įkurdami vaikų priežiūros centrą, teikdami socialines, teisines paslaugas.

Sukurtos netradicinės aplinkos, kuriose įdiegtos išmaniosios technologijos ne tik mokymuisi, bet ir vertinimui ir įsivertinimui. Taip pat atnaujintome studijų programas diegiant inovatyviausius studijavimo metodus: atvejo analizės, probleminio mokymosi, kooperuotų studijų, tyrimais grįstų studijų, interguotų užsienio kalbos ir dalyko metodus ir kitas. Ne veltui aukštųjų mokyklų vertinimuose Šiaulių universitetas užima pirmaujančias pozicijas, kuomet studentai vertina studijavimo sąlygas, fizinę ir emocinę aplinką.

Magistro studijos daugiau orientuotos į studentų tyriminę kompetenciją, kad jis gebėtų stebėti, tirti, analizuoti tam tikrus reiškinius ir priimtų tinkamus sprendimus. Kaip jūs siekiate tokio tikslo?

E. Masiliauskienė: Edukologijos studijų programoje jau studijų metu mokomasi atlikti įvairius tyrimus, kurie jau tapo viena iš esminių mokymosi priemonių. Dėl to studentai turėdami daugiau galimybių tyrinėti aktualius šiuolaikinius edukacinius reiškinius ne tik lavina savo, kaip tyrėjų įgūdžius, bet ir įgyja kitų šiuolaikiniam švietimo lyderiui reikšmingų kompetencijų. Tuo pačiu studentai savo darbais prisideda prie konkrečios švietimo įstaigos veiklos tobulinimo. Taip pat yra sudarytos visos galimybės mobilumui, tai yra atlikti mokslinę praktiką užsienyje ir kitos tarptautinės judumo galimybės.

Įdomu ir naudinga tai, kad studijų metu yra sudarytos galimybės studentams įgyti įgūdžių ir patirties vykdant veiklą, pagrįstą realių pasaulio problemų sprendimu ir įtraukiant mokytis darbo vietoje. Tokiu būdu bendradarbiaujant su darbdaviais užmezgamas itin glaudus ryšys, kas taip pat didina studijų programos aktualumą.

Be to, tiriminės veiklos pagrindu, kuomet tyrinėjamos vietos, regiono ir visuomenės švietimo aktualijos ir įtraukiamos konkrečios bendruomenės, studentams suteikiamos galimybės ugdyti savo socialumą ir tapti pilietiškais, o vietos bendruomenėms – įsitraukti į mokymo ir mokslinių tyrimų projektus. Tai abipusiai reikšmingi mainai, prisidedantys prie darnios regiono plėtros.