Socialinis darbas yra palyginti nauja daugialypė profesija, reikalaujanti nuolatinės pozityvios reakcijos į visuomenėje vykstančius pokyčius. Socialinio darbuotojo profesinė kompetencija – įgytų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir etinių vertybių visuma, apibūdinanti jo profesinę kvalifikaciją ir nulemianti praktinės veiklos sėkmę, yra pakankamai svarbus veiksnys socialinio darbo kokybei. Jis reikalauja nuolatinio socialinių darbuotojų tobulėjimo: plėsti ir gilinti žinias, ugdyti įgūdžius ir remtis socialinio darbo vertybėmis. Todėl labai svarbu, kad socialiniai darbuotojai būtų įsitraukę į nuolatinio mokymosi procesą ir aktyviai jame dalyvautų. Tai skatina ne tik kintanti visuomenė, bet ir Lietuvos politinis kontekstas, kuris rodo, kad socialiniams darbuotojams ateityje teks dirbti su skirtingų rasių, tautybės, amžiaus, lyties, socialinės atskirties ar orientacijos žmonėmis.

Pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymą 2006 m. balandžio 4 d. Nr. A1-92 ,,Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ socialinis darbuotojas ir jo padėjėjas savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:

 1. gerbti savo klientus ir vertinti kiekvieno iš jų unikalumą;

 2. būti empatiškas, stengtis suprasti kiekvieną klientą ir jam padėti;

 3. vertinti visus klientus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;

 4. pasitikėti savo klientu, būti objektyviu priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;

 5. sukurti bendradarbiavimo su klientu santykius, į jo socialinių problemų sprendimą įtraukti jį patį, jo šeimą, bendruomenę;

 6. laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teiktI tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus;

 7. socialinis darbuotojas ir jo padėjėjas turi pasižymėti tokiomis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas.

Programos trukmė: 40 val. 5 d. 1 sav.

Kviečiame registruotis:

tel. +37061521900 el. p.: rasa.kasparaviciene@mczirmunai.lt,

Adresu: Vivulskio g. 13, Vilnius