Viena iš inovatyvių mokymosi formų yra pameistrystė, kuri dar nėra labai populiari Lietuvoje, tačiau labai perspektyvi.

Pameistrystės esmė – mokymasis bent dviejose vietose: įmonėje (tai pagrindinė vieta) ir praktinio mokymo įstaigoje.

Pameistrystė – kai mokymas vykdomas darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Teorinis mokymas gali būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje ar pačioje įmonėje kartu su praktiniu mokymu. Būsimi specialistai gali dirbti pagal darbo sutartį ir kartu mokytis darbo vietoje.

Pameistrystė svarbi dėl naudos, kurią gauna pameistrystės dalyviai – įmonės ir mokiniai (būsimieji specialistai).

Nauda mokiniui (būsimam specialistui):

 • Įgyta kvalifikacija, didesnis saugumo jausmas, didesnės galimybės rasti darbą jo netekus ar jį keisti;
 • Darbas baigus profesinį mokymą (baigęs mokymą turi darbo sutartį);
 • Įgyti įgūdžiai, atitinkantys konkrečios darbo vietos reikalavimus, užtikrinantys darbuotojo atitiktį šiuolaikiniams įmonių poreikiams.

Mokymosi pameistrystės forma procesas:

 • Tarp įmonės ir pameistrio sudaroma darbo sutartis. Įmonė moka pameistriui darbo užmokestį;
 • Sudaroma trišalė pameistrystės sutartis tarp įmonės, pameistrio ir profesinio mokymo įstaigos;
 • Vadovaujamasi mokymo organizavimo tvarka;
 • Ne visas darbo laikas skiriamas tiesiogiai mokymui, taip pat atliekamos kitos funkcijos pagal einamas pareigas, net jeigu tai nesutampa su mokymo programa;
 • Darbo metu įgytos kompetencijos pripažįstamos kaip mokymosi rezultatai.

Įmonės dalyvavimas:

 • Suteikia darbo vietą pagal profesinio mokymo programą.
 • Vykdo pameistrio praktinį mokymą darbo vietoje.
 • Paskiria profesijos meistrą, atsakingą už pameistrio mokymą darbo vietoje.
 • Užtikrina, kad darbo vietoje būtų profesinio mokymo programos reikalavimus atitinkantys technologiniai įrengimai, sukomplektuoti reikalingi ir tvarkingi darbo įrankiai, kitos technologinės priemonės ir asmeninės apsaugos priemonės.
 • Užtikrina saugias mokymo(si) sąlygas.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre yra sudaromos sąlygos būsimiems specialistams mokytis pameistrystės būdu pagal pasirinktas specialybes.

Daugiau informacijos: www.gpmc.lt, tel. nr. +370 659 02471, Facebook puslapis: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras