Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) yra krašto apsaugos ministrui atskaitinga karininkų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo aukštoji mokykla – karinė krašto apsaugos sistemos institucija, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka organizuojamos universitetinės studijos ir karinis rengimas, taip pat nenuosekliosios studijos.

LKA misija – parengti karininką ugdant jo lyderio savybes, intelektą, suteikiant profesinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų vadui Lietuvos kariuomenėje.
 
LKA tikslas – užtikrinti kvalifikuotų karininkų, atitinkančių šiuolaikinius kariuomenės reikalavimus, parengimą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemai, sudarant sąlygas įgyti moksliniais tyrimais grindžiamą, kultūros, mokslo ir naujausių technologijų lygį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją.
 
LKA uždaviniai:
  • rengti krašto apsaugos sistemai karinių vienetų vadus, suteikiant jiems aukštąjį išsilavinimą, ir štabų jaunesniuosius karininkus;
  • rengti krašto apsaugos sistemai specialios kvalifikacijos karininkus bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių aukštosiomis mokyklomis;
  • tobulinti Lietuvos ir kitų valstybių karių ir civilių kvalifikaciją, perkvalifikuoti juos, mokyti užsienio kalbų;
  • vykdyti socialinių ir humanitarinių mokslo sričių mokslinius tyrimus ir diegti naujoves;
  • plėtoti bendradarbiavimą su kitomis valstybės mokymo ir švietimo įstaigomis įgyvendinant jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo programas.
 
 
Vykdydama misiją Lietuvos karo akademija organizuoja ketverių metų karinį rengimą ir universitetines studijas. Daug dėmesio skiriama kariūno – vado lyderio intelektiniam, kariniam, profesiniam, dvasiniam, etiniam ir socialiniam ugdymui. Lietuvos karo akademiją sėkmingai baigusiems kariūnams suteikiamas pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis, būrio vado kvalifikacija, aukštojo mokslo bakalauro laipsnis. Paprastai jie skiriami į būrio vado pareigas Lietuvos kariuomenės daliniuose.
 
Karinis rengimas apima individualų kario, skyriaus, būrio rengimą, taip pat supažindinama su kuopos bei bataliono valdymo procedūromis. Mokomajame pulke 7 savaites jauni kariūnai gyvena kasdienį kario gyvenimą, išmoksta šaudyti iš pėstininkų ginklų, praktinių pratybų metu poligone jiems rodoma, kaip turimomis priemonėmis pasistatyti palapinę, pasigaminti maistą. Kariūnai nagrinėja žemėlapius, kompasus, mokomi jais naudotis. Ugdomi pradedančio kario sugebėjimai bendradarbiauti su kitais, rodyti iniciatyvą, tikrinama, kaip jis geba savarankiškai atlikti jau išmoktas užduotis. Išėję Jaunojo kario kursą mokslus tęsia jau Lietuvos karo akademijoje. Kariūnams pristatomi kariniai dalykai, kuriuos studijuos visus ketverius metus – tai taktika, ginkluotė ir šaudyba, inžinerija, topografija, apsauga nuo naikinimo ginklų, ryšiai, logistika, mokymo metodika, lyderio ugdymas, karo pedagogika ir psichologija, etiketas ir daugelis kitų, kurie yra reikalingi baigusiam Lietuvos karo akademiją leitenantui. 
 
Universitetinės studijos LKA yra trijų pakopų:
Bakalauro, kurias baigus suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis:
Tarptautiniai santykiai
Personalo vadyba
Transportas ir logistika (šiuo metu pertvarkoma į Moderniųjų gynybos technologijų vadybos studijų programą).
Studijos pagal šias programas 2012–2013 mokslo metais bus derinamos su pėstininko karinio rengimo programa, baigusieji mokslus įgis būrio vado kvalifikaciją.
Magistrantūros, kurias baigus suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis:
Žmonių išteklių vadyba
Karinė diplomatija
2011 metais LKA suteikta doktorantūros teisė politikos mokslų kryptyje kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Kauno technologijos universitetu ir Klaipėdos universitetu.
 
Iš bendro priimamų kariūnų skaičiaus 2012–2013 mokslo metais planuojama šešis priimti studijuoti į bendrai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto parengtas programas:
Orlaivių pilotavimo
Automatikos
Aviacijos mechanikos inžinerijos
Skrydžių valdymo
Elektronikos inžinerijos.
Baigusieji Orlaivių pilotavimo ar skrydžių valdymo studijas jaunuoliai įgis aeronautikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, o pasirinkę Automatikos, Aviacijos mechanikos inžinerijos ar Elektronikos inžinerijos studijų programas – aeronautikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Be to, oro pajėgų kariūnai Lietuvos karo akademijoje studijuos pagal bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo programą.
 
Nuo 2012 metų kartu su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla (Klaipėdoje) ir Karinėmis jūrų pajėgomis planuojama vykdyti bazinį jūrų pajėgų karininkų rengimą.
 
Norinčiųjų dalyvauti atrankoje į LKA dėmesiui:
Pagal profesinio tinkamumo testo rezultatus atrenkami vaikinai ir merginos nuo 16 metų, pasižymintys visomis savybėmis, reikalingomis būsimajam Lietuvos karininkui.
Norintieji dalyvauti atrankoje kviečiami registruotis LKA Atrankos centro telefonais: (8 5) 212 7092.
Registracija vyks iki 2012 m. birželio 4 d. darbo dienomis 8–12 ir 13–17 val. (penktadieniais – iki 15.45 val.).
Išsamesnė informacija apie atrankos į Lietuvos karo akademiją tvarką pateikta internetinės svetainės www.lka.lt skiltyje „Stojantiesiems“.
 
 
Be kariūnų rengimo, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje organizuojami karjeros, kvalifikacijos, anglų kalbos ir kiti kursai, skirti krašto apsaugos sistemos (KAS) kariams ir civiliniams tarnautojams, ir tarptautiniai kursai, kuriuose mokosi Lietuvos kariuomenės ir užsienio šalių karininkai.