Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro strateginis tikslas teikti profesinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinti besimokančiojo lūkesčius ir sudaryti sąlygas mokytis toliau bei siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų.

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS:
 PRAMONĖS ĮMONIŲ PREKYBOS KONSULTANTO, APSKAITININKO – KASININKO, BANKINIŲ OPERACIJŲ TVARKYTOJO, SEKRETORIAUS, KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS DERINTOJO, KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS, AUTOMATINIŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO MECHATRONIKO, AUTOMOBILIŲ REMONTININKO, VIRĖJO, PADAVĖJO IR BARMENO, VIEŠBUČIO DARBUOTOJO, APDAILININKO (STATYBININKO). 
ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRAS numatomas įkurti 2011 – 2013 m., kurio praktinio mokymo bazė bus aprūpinta naujausia modernia įranga, o besimokantiems  sudarytos sąlygos įgyti ELEKTROS ĮRENGINIŲ ELEKTROMECHANIKO, SUVIRINTOJO, METALŲ SUVIRINTOJO IR PJAUSTYTOJO ELEKTRA BEI DUJOMIMIS, JĖGOS IR APŠVIETIMO TINKLŲ ELEKTRIKO ir kitas naujas paklausias darbo rinkoje profesijas.
MOKYMASIS GIMNAZIJOS SKYRIUJE – tai galimybė penkerius metus mokytis ir tobulėti. Mokiniai gali rinktis VERSLO, BANKININKYSTĖS, INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, DRABUŽIŲ GAMYBOS IR DIZAINO, RESTORANŲ IR VIEŠOJO MAITINIMO, ELEKTRONIKOS, ELEKTROTECHNIKOS IR MECHATRONIKOS, MECHANIKOS, MECHANINIO REMONTO, STATYBOS TECHNOLOGIJAS. Baigę gimnazijos skyrių vieni iš jaunuolių iš karto pasirenka studijas aukštosiose mokyklose ir papildo Lietuvos bei užsienio universitetų studentų gretas, kiti tęsia mokslą pagal profesinio mokymo programas. 
GERA MOKYMOSI BAZĖ, mokomieji kabinetai, laboratorijos, dirbtuvės aprūpinti naujausia informacinių komunikacinių technologijų įranga, mokomosiomis kompiuterinėmis programomis, daugialype terpe. Dalyvaujant  „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūros“ projekte atnaujinama virėjų, viešbučio darbuotojo, padavėjų barmenų praktinio mokymo bazė, gamtos mokslų kabinetai ir laboratorijos. Kompiuterizuota bibliotekos – informacinio centro lankymo sistema, jame įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams, veikia informacinis terminalas. Centro serveriai leidžia efektyviai naudoti mokymo(si) procese virtualią mokymo(si ) aplinką Moodle, sudaro sąlygas diegti naujas mokymo ir mokymosi technologijas, plėtoti e-mokymąsi, tuo pačiu sudaromos mokymosi galimybės mokiniams, derinantiems darbą ir mokymąsi. Taip pat sutvarkyta moderni vaizdo konferencijų transliavimo sistema, veikia Regioninis nuotolinio mokymo centras, modernizuotas bendrabutis, sporto salė, valgykla, kavinė. Mokamos stipendijos, teikiama materialinė parama.
ILGAMETĖ IR TURTINGA TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR PROJEKTINIO DARBO PATIRTIS
su užsienio šalių profesinėmis mokyklomis,  vietos savivalda, socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje. Tai sudaro sąlygas mokiniams ir mokytojams plėsti savo akiratį, tobulinti kompetenciją, dalyvaujant mainų programose, išvykose ir kitose projektų veiklose. 
AKTYVI MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA, sudarytos puikios sąlygos neformaliam ugdymui ir mokinių saviraiškai. Mokiniai  sportuoja, šoka, dainuoja, buriasi į kalbų, kultūros mylėtojų ir puoselėtojų klubus, studijas, veikia jaunimo organizacija „Savas“, leidžiamas mokinių tarybos kuruojamas laikraštis „Savas“